Sta­den vill skyn­da på byg­ge av parklek

Vi i Rinkeby - - SIDAN 1 - An­na Wet­ter­gård an­na.wet­ter­[email protected]­rekt­press.se

En­ligt en ut­red­ning kan en ny parklek i Hus­by stå fär­dig om två år. Det tyc­ker stads­dels­nämn­den är för länge. – Vi vill kun­na sät­ta igång så snart som möj­ligt, sä­ger Ewa Jungs­tedt Pi­le­stå.

En­ligt en ut­red­ning kan en ny parklek i Hus­by stå fär­dig om två år. Men det tyc­ker stads­dels­nämn­den är för länge.

En­ligt sta­dens verk­sam­hets­plan ska en ny parklek öpp­nas i år i Hus­by. Det kom­mer in­te hän­da, men nu gör Rinkeby-Kis­ta stads­dels­för­valt­ning vad de kan för att det ska bli av så snart som möj­ligt.

Den 22 no­vem­ber togs ären­det upp i stads­dels­nämn­den. Den nya parkle­ken pla­ne­rar man att läg­ga i Hus­by­par­ken, på en marky­ta som till en del ägs av SISAB (Skol­fas­tig­he­ter i Stock­holm AB), och till en del är all­män plats­mark.

Och för­valt­ning­en vill på­bör­ja de­lar av byg­get snart.

Frå­gan har ut­retts, och SISAB har lagt fram en tids­plan för byg­get på de­ras mark. En­ligt den kom­mer det att ta un­ge­fär två år att byg­ga parkle­ken, från det att be­ställ­ning­en har lagts.

För lång tid

Men Ewa Jungs­tedt Pi­le­stål, hand­läg­ga­re på Rin­ke­byKis­ta stads­dels­för­valt­ning, tyc­ker att det är för lång tid.

– Vi ska ha mö­te med SISAB om nå­gon vec­ka, och se om det går att skä­ra i tids­pla­nen.

Och för att yt­ter­li­ga­re skyn­da på pro­jek­tet, vill för­valt­ning­en de­la upp pro­jek­tet så att de kan bör­ja byg­ga på sin egen del av ytan ut­an att be­hö­va vän­ta på SISAB.

Hon sä­ger att om för­valt­ning­en får som de vill kom­mer den de­len av byg­get på­bör­jas re­dan näs­ta år.

– Vi vill ju kun­na sät­ta igång så snart som möj­ligt.

Hon tyc­ker att den här parkle­ken be­hövs av fle­ra an­led­ning­ar, in­te minst som en trygg­hets­sats­ning.

– Det blir en mö­tes­plats för de bo­en­de. Att ska­pa kon­takt le­der till ökad trygg­het. Dess­utom finns det en öp­pen för­sko­la i när­he­ten och det här kny­ter an fint till den. Där har de fram­för allt in­om­hus­ak­ti­vi­te­ter och här kom­mer det att bli en mö­tes­plats ut­om­hus.

Po­li­tisk enig­het

Stads­dels­nämn­dens ord­fö­ran­de Ben­ja­min Dousa (M) tror in­te att det kom­mer va­ra någ­ra pro­blem att få ige­nom be­slu­tet:

– Vi från ma­jo­ri­te­ten är ju helt över­ens. Jag tror in­te att det kom­mer bli nå­gon stor po­li­tisk kon­flikt kring den här frå­gan, sä­ger han och fort­sät­ter:

– Det här är ju jät­te­bra för stads­de­len. Dels är det bra för de unga som kan nytt­ja parkle­ken. Dess­utom är det bra att den är be­man­nad. Vi be­hö­ver vux­na i det här om­rå­det, som en trygg­hets­sats­ning. Trygg­hets­frå­gor­na är enormt pri­o­ri­te­ra­de för oss; vis­sa om­rå­den ses som otryg­ga och vi vill ska­pa li­te liv där.

Att ska­pa kon­takt le­der till ökad trygg­het. Dess­utom finns det en öp­pen för­sko­la i när­he­ten och det här kny­ter an fint till den.

FOTO: ROLAND MAGNUSSON

Snart fat­tas det be­slut om en ny parklek i Hus­by. HUS­BY.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.