150 bo­stä­der byggs på Ica-bu­tik

Vi i Rinkeby - - SIDAN 1 - An­na Wet­ter­gård an­na.wet­ter­[email protected]­rekt­press.se

Inom någ­ra år får Akal­la 150 nya lä­gen­he­ter, pre­cis vid tun­nel­ba­nan. Om allt går som pla­ne­rat byggs det fy­ra hus, med ga­rage och han­del i bot­ten­plan, på tom­ten där det idag lig­ger en Ica­bu­tik.

I veckan fat­ta­de Stock­holms Ex­plo­a­te­rings­nämnd be­slut att an­vi­sa mark till fö­re­ta­get SSM, med dot­ter­bo­la­get Akal­la cent­rum­fas­tig­he­ter AB, för att de ska byg­ga bo­stä­der där.

Tom­ten som ska be­byg- gas lig­ger pre­cis in­till Akal­la tun­nel­ba­nesta­tion, och idag finns där bland an­nat en Ica­bu­tik och en par­ke­rings­plats. Här vill man byg­ga fy­ra huskrop­par med 150 bo­stä­der plus lo­ka­ler i bot­ten­vå­ning­en; lo­ka­ler som fram­för allt ska lig­ga i rikt­ning mot Si­be­li­us­gång­en och Akal­la torg.

För sta­den blir pro­jek­tet bil­ligt. Det en­da de be­hö­ver gö­ra är att byg­ga om en lokal­ga­ta mel­lan Ma­ri­e­hams­ga­tan och Si­be­li­us­gång­en – res­ten gör bygg­fö­re­ta­get.

Men in­nan man kan bör­ja byg­ga mås­te sta­den gö­ra om de­talj­pla­nen för om­rå­det. Idag är mar­ken av­sedd för kom­mer­si­ellt än­da­mål, och de­talj­pla­nen mås­te gö­ras om för att tillå­ta bo­stä­der. Det ar­be­tet be­räk­nas ta 18 må­na­der. Bygg­start blir ef­ter det, år 2021, och förs­ta in­flytt­ning 2022 el­ler 2023.

I när­he­ten av det pla­ne­ra­de byg­get finns en för­sko­la. Men, skri­ver sta­den i sitt tjäns­teut­lå­tan­de, man kom­mer att ta med barns be­hov av säk­ra skol­vä­gar i pla­nen för det nya byg­get.

FOTO: MOSTPHOTOS

BEBYGGS. Pre­cis in­till Akal­la tun­nel­ba­nesta­tion pla­ne­ras det att byg­gas 150 nya lä­gen­he­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.