Bris­ter vid kyl­torn som spred smit­ta

Ar­bets­mil­jö­ver­ket kon­sta­te­rar fort­sat­ta bris­ter vid det kyl­torn som för­ra som­ma­ren spred le­gi­o­nel­la­smit­ta. En­ligt in­spek­tio­nen sak­nas det fort­fa­ran­de ru­ti­ner för att se till att den som ar­be­tar på ta­ket in­te smit­tas av le­gi­o­nel­la.

Vi i Rinkeby - - SIDAN 1 - An­na Wet­ter­gård an­na.wet­ter­[email protected]­rekt­press.se

Det finns fort­fa­ran­de bris­ter vid det kyl­torn som för­ra som­ma­ren spred le­gi­o­nel­la­smit­ta. En­ligt en in­spek­tion sak­nas det ru­ti­ner för att se till att de som ar­be­tar på ta­ket in­te ska smit­tas.

Som­ma­ren 2017 spreds sjuk­do­men le­gi­o­nel­la från ett kyl­torn i Kis­ta, vil­ket or­sa­ka­de fy­ra män­ni­skors död. Det be­rät­ta­de tidningen Mitt i, som var först med att av­slö­ja hän­del­ser­na.

Ef­ter hän­del­sen in­led­des en brotts­ut­red­ning mot an­sva­ri­ga – en ut­red­ning som fort­fa­ran­de på­går. Brotts­ru­bri­ce­ring­ar­na är grovt vål­lan­de till an­nans död, grovt vål­lan­de till kropps­ska­da och grovt mil­jö­brott.

Med an­led­ning av brotts­ut­red­ning åk­te Ar­bets­mil­jö­ver­ket ny­li­gen till fas­tig­he­ten för att un­der­sö­ka om nå­gon kan an­ses ha bru­tit mot ar­bets­mil­jö­la­gen vid ti­den för le­gi­o­nella­ut­brot­tet.

De pas­sa­de ock­så på att gö­ra en in­spek­tion av dagens si­tu­a­tion.

Se­dan ut­brot­tet har fas­tig­he­ten bytt äga­re. Men vis­sa bris­ter kvar­står.

Fram­för allt hand­lar det om att fas­tig­hets­ä­ga­ren bris­ter i sitt så kal­la­de sam­ord­nings­an­svar. Det be­ty­der att de in­te tar an­svar för att de un­de­rent­re­pre­nö­rer som ar­be­tar på ta­ket und­vi­ker ris­ken att bli smit­ta­de av le­gi­o­nel­la.

Mås­te ta fram be­skriv­ning

Fas­tig­hets­ä­ga­ren mås­te nu bland an­nat ta fram en be­skriv­ning av ”vil­ka all­män­na skydds­an­ord­ning­ar/ut­rust­ning som kan be­hö­va in­rät­tas och un­der­hål­las”.

Ro­bert Hög­ström, fas­tig­hets­chef på Nor­di­ka Fastig- he­ter AB, som äger fas­tig­he­ten idag, me­nar att åt­gär­der än­då har vid­ta­gits.

”När vi tog över an­sva­ret för fas­tig­he­ten ha­de re­dan ti­di­ga­re fas­tig­hets­ä­ga­re bytt ut de ent­re­pre­nö­rer som ar­be­ta­de med kyl­tor­net, dom ha­de byggt om de­lar av den samt änd­rat un­der­hållsru­ti­ner. Kan be­slu­ta om för­bud

Bland an­nat tas det pro­ver och görs ana­ly­ser var­je vec­ka för att för­säk­ra sig om att al­la vär­den är ok”, skri­ver han i ett mejl.

Men Ar­bets­mil­jö­ver­ket me­nar allt­så att det finns bris­ter som mås­te åt­gär­das.

Se­nast den 7 de­cem­ber mås­te fö­re­ta­get re­do­vi­sa hur de har åt­gär­dat bris­ter­na – an­nars kan Ar­bets­mil­jö­ver­ket be­slu­ta om fö­re­läg­gan­de el­ler ett för­bud.

FOTO: MI­CHAEL FOLMER

SPREDS. Smit­tan spreds över Kis­ta och även till Tensta, Rin­ke­by och Sol­len­tu­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.