Bilbrand ut­an­för för­sko­la

Nat­ten till den 26 november brann två bi­lar ut­an­för för­sko­lan på Gam­le­by­plan 3 i Rin­ke­by. Vär­men gjor­de att fönst­ren smäl­te och rö­ken väll­de in i bygg­na­den.

Vi i Rinkeby - - SIDAN 1 - An­na Wet­ter­gård an­na.wet­ter­[email protected]­rekt­press.se

Två bi­lar, som stod ut­an­för för­sko­lan, brann un­der nat­ten till mån­dag för­ra vec­kan.

– Vär­men var så stark att fönst­ren smäl­te, och rökluk­ten kom in i bygg­na­den. Det be­rät­tar Maud Ju­velBring­ner, för­sko­le­chef på För­sko­lan Gam­le­by­plan 3.

För­sko­lan fick stänga tre av si­na av­del­ning­ar för sa­ne­ring. Men bar­nen, som till­fäl­ligt fick flyt­ta till and­ra av­del­ning­ar, på­ver­ka­des in­te märk­bart, sä­ger Maud Ju­velBring­ner:

– De togs emot av per­so­nal som vi­sa­de dem var de skul­le va­ra. De här bar­nen är va­na vid att man går till and­ras av­del­ning­ar ibland.

Sa­ne­rings­ar­be­tet kom igång snabbt, och ba­ra någ­ra da­gar ef­ter hän­del­sen är nu för­sko­lan åter öp­pen.

– Det är sa­ne­rat och klart och allt är till­ba­ka i sin ord­ning. Det är så­dant här man in­te kan för­be­re­da sig för, men det gick än­då bra. Jag har tänkt många gång­er att det är tur att vi har ett hus gjort av sten.

Det hon syf­tar på är att det in­te är förs­ta gång­en som det brin­ner i Rin­ke­by. Men för­sko­lan kla­ra­de sig allt­så bra, även den­na gång.

– Vi ha­de tur i otu­ren, verk­li­gen.

FOTO: STOCK­HOLMS STAD

BRAND. För­sko­lan Gam­le­by­plan 3 fick stänga tre av si­na av­del­ning­ar ef­ter en bilbrand ut­an­för bygg­na­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.