Oro när håll­plats vid gal­le­ria flyt­tas

Buss 178 och 179, som går från Kis­ta sta­tion mot Vällingby och Mör­by, flyt­tar över vä­gen till Dan­marks­ga­tan. Ha­gi Fa­rah, med­bor­gar­värd, be­fa­rar att barn kom­mer att springa över den tra­fi­ke­ra­de vä­gen.

Vi i Rinkeby - - SIDAN 1 - An­na Wet­ter­gård an­na.wet­ter­[email protected]­rekt­press.se

Bus­sar­na 178 och 179, som går från Kis­ta sta­tion har flyt­tats till Dan­marks­ga­tan. Nu be­fa­rar med- bor­gar­vär­den Ha­gi Fa­rah att barn kom­mer att springa över den tra­fi­ke­ra­de vä­gen.

– Det är många barn som går i Kista­sko­lan, som tar den här bus­sen. De kom­mer att springa över ga­tan, sä­ger Ha­gi Fa­rah.

Han tyc­ker in­te att man bor­de ha flyt­tat de här bus­sar­na, som går of­ta och som an­vänds av många barn. Han tyc­ker att SL bor­de tän­ka om, och änd­ra sitt be­slut.

– Man kan in­te vän­ta med att gö­ra nå­got tills en olyc­ka re­dan har hänt, sä­ger han.

Den som kän­ner till plat­sen för­står vad han me­nar. Den nya buss­håll­plat­sen lig­ger på and­ra si­dan den väg som tra­fi­ke­ras fli­tigt av bus­sar; som dess­utom of­ta kör fle­ra i bredd. Det finns ett över­gångs­stäl­le, men det lig­ger en bit bort.

Men Claes Kei­su på SL:s press­tjänst sä­ger att man har tänkt på sä­ker­he­ten.

– Tan­ken med flyt­ten är att för­enk­la res­vä­gen för bus­sar­na, som får en enkla­re kör­väg.

Han be­rät­tar att bus­sar­na nu in­te mås­te åka in på buss­ga­tan vid Kis­ta sta­tion, ut­an kan hål­la sig ute på Dan­marks­ga­tan. Sam­ti­digt kom­mer Dan­marks­ga­tan att en­kel­rik­tas, så att mö­tan­de tra­fik kom­mer att för­svin­na, vil­ket yt­ter­li­ga­re för­enklar kör­vä­gen.

– Det finns all­tid en risk att folk spring­er över vä­gen. Men ef­tersom de här ru­ti­ner­na är nya kom­mer fö­rar­na att hål­la ex­tra myc­ket upp­sikt. Det kom­mer ock­så att fin­nas tra­fik­vär­dar som hål­ler koll, sä­ger han och av­slu­tar:

– Det här är in­te hel­ler hug­get i sten. Vi gör det här på för­sök nu och så ut­vär­de­rar vi det om någ­ra må­na­der.

FO­TO: AN­NA WET­TER­GÅRD

FLYT­TAR. Buss­håll­plat­ser­na för buss 178 och 179 vid Kis­ta sta­tion flyt­tar till and­ra si­dan vä­gen. Ha­gi Fa­rah, med­bor­gar­värd, be­fa­rar att barn kom­mer att springa över den tra­fi­ke­ra­de vä­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.