ÖV­NING­AR FÖR UNGA OCH BLÅLJUSPERSONAL NÄR­MA­RE

MBU-ut­bild­ning är ett sätt för ung­do­mar och blåljuspersonal att lä­ra kän­na varand­ra. För­ra vec­kan av­slu­ta­de fle­ra Järvaung­do­mar hös­tens kurs.

Vi i Rinkeby - - SIDAN 1 -

En kvin­na är påkörd och vid in­broms­ning­en har fle­ra in­ne i olycks­bus­sen ska­dats. Det brin­ner, rök träng­er in och fö­ra­ren miss­tänks för ratt­fyl­le­ri. Al­la blå­lju­sen­he­ter är kal­la­de till plat­sen.

Ovan be­skriv­na är sce­na­ri­ot för slut­öv­ning­en av hös­tens MBU-ut­bild­ning för skolung­do­mar från Jär­va.

Fle­ra po­li­ser, brand­män och am­bu­lans­sjuk­vår­da­re finns med för att in­stru­e­ra ung­do­mar­na. Förs­ta pri­o­ri­te­ring­en är att snabbt släc­ka el­den. Sam­ti­digt har sjuk­vår­da­re ta­git sig fram till den med­vets­lö­sa kvin­na som är påkörd och lig­ger fast­ki­lad un­der hö­ger fram­hjul.

In­i­från bus­sen, där rö­ken sak­ta sking­ras, hörs så­ra­de gny el­ler ro­pa på hjälp. In­te minst en lä­ra­re som hy­ste­riskt skri­ker att hen­nes ele­ver be­hö­ver vård.

Bus­sen be­hö­ver lyf­tas för att man ska få loss den påkör­da kvin­nan, sjuk­vår­da­re be­hövs även i bus­sen. Även där finns en med­vets­lös kvin­na.

Ele­ver i po­lis­u­ni­form

Bland al­la så­ra­de och or­di­na­rie blåljuspersonal käm­par Da­ni­el, van­ligt­vis elev på Rin­ke­by­sko­lan, som iklätts po­lis­u­ni­form.

Hans pri­mä­ra upp­gift är att gri­pa buss­fö­ra­ren som miss­tänks för ratt­fyl­le­ri. Den­ne har dock för­sökt att av­vi­ka från plat­sen, men lo­ka­li­se­ras och Da­ni­el kan ta in man­nen i en po­lis­pi­ket. Det är svårt att mä­ta fö­re­byg­gan­de ar­be­te, men får de här ung­do­mar­na en an­nan re­la­tion till blåljuspersonal kan de pra­ta med si­na vän­ner.

Man­nan ne­kar till att ha kört bus­sen. En kol­le­ga stan­nar i pi­ke­ten sam­ti­digt som Da­ni­el bland lätt så­ra­de sö­ker vitt­nen – nå­gon som kan styr­ka po­li­sens i tron att man­nen i pi­ke­ten är buss­fö­ra­ren. Da­ni­el får med sig två pas­sa­ge­ra­re, som var för sig iden­ti­fi­e­rar man­nen som fö­ra­ren.

Ef­ter 20-25 mi­nu­ter är öv­ning­en av­blåst. Al­la går in i Kis­ta brand­sta­tion och ska om 15-20 mi­nu­ter gö­ra om sam­ma öv­ning. Med skif­ta­de rol­ler.

MBU står för Män­ni­skan ba­kom uni­for­men. Syf­tet med ut­bild­ning­en är att ska-

Till and­ra öv­ning­en fick Da­ni­el skif­ta roll till brand­man. Han gil­la­de att släc­ka el­den, men fö­re­drog po­lis­rol­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.