Re­actors verk­sam­het flyt­tar

Vi i Rinkeby - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

Stads­dels­för­valt­ning­ens ung­doms­verk­sam et ea tor för ld­rar­na - r ttar fr n varn a ka oll lan till det n a stads­dels uset i us ent­rum

erk­sam eten i de n a lo­ka­ler­na ska la­ne­ras i di­a­log mel­lan ung­do­mar­na och ung­domscoacher­na eactor

Nå­gon gång un­der feb­ru­a­ri be­räk­nas den n a träff unk­ten för ung­do­mar - år kun­na ö na i hu­sets över­vå­ning ch re­dan i ja­nu­a­ri star­tar en öp­pen verk­sam­het på dag­tid för unga i ål­dern 16-29 år som var­ken ar­be­tar el­ler stu­de­rar

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.