Rin­ke­by­mo­del­len fick pris

Vi i Rinkeby - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

Hem­be­söks­pro­gram­met för första­gångs­för­äld­rar i in­keb vann sta­dens förn el­se­pris som de­la­des ut i stads­hu­set den 27 no­vem­ber örn el­se­pri­set är en del av sta­dens kva­li­tets­ut­mär­kel­se

And­ra stads­dels­för­valt­ning­ar och stä­der har ta­git ef­ter pro­gram­met som star­ta­de 2013 och har bli­vit känt som in­keb mo­del­len

ör­äld­rar­na er­bjuds 6 hem­be­sök av barn­sjuk­skö­ters­ka och för­äld­raråd­gi­va­re fram till att bar­net är 1 må­na­der

Näs­tan al­la fa­mil­jer tac­kar ja, be­rät­tar sa dlund, chef för amil­je­stöd­s­en­he­ten

ör­äld­rar­na får svar på si­na frå­gor och blir tr gga­re i sin n a roll tt gott e em­pel på hur n tän­kan­de och sam­ar­be­te ger t dli­ga re­sul­tat mo­ti­ve­ra­de jur n sitt pris

ör­ra året vann in­keb -Kis­ta ock­så förn el­se­pri­set, då av tea­met för kom­p­le a vård­be­hov vid in­keb -Kista­mot­tag­ning­en

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.