Rin­ke­by-Kis­ta

Öp­pet sam­man­trä­de

Vi i Rinkeby - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

18/12

Tis­dag 18 de­cem­ber, kloc­kan 18.00 Fol­kets Hus­by, Ed­vard Gri­egs­gång­en 16 Frå­gestun­den in­leds av Åsa Ed­lund, chef för Fa­mil­je­stöd­s­en­he­ten, som be­rät­tar om för­valt­ning­ens hem­be­söks­pro­gram som fick årets för­ny­el­se­pris.

På fö­re­drag­nings­lis­tan bland an­nat: • Ny för­sko­la på Kis­ta Äng • För­del­ning av bi­drag till för­e­ning­ar Frå­gestund Mö­tet in­leds med en öp­pen del där du kan stäl­la frå­gor till pol­ti­ker­na. Du är även väl­kom­men som åhö­ra­re un­der det for­mel­la sam­man­trä­det.

Nämnd­hand­ling­ar finns på med­bor­gar­kon­to­ren i Rin­ke­by och Hus­by, Kis­ta bib­li­o­tek, i för­valt­nings­hu­sets re­cep­tion samt in­syns­ve­ri­ge.se/stock­holm-rin­ke­bykis­ta Väl­kom­men!

Ben­ja­min Dousa (M) ord­fö­ran­de Mer in­for­ma­tion: Jo­han Hern­man, ad­mi­nist­ra­tiv chef, 08-508 01 513 jo­han.hern­[email protected]­holm.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.