Kri­ti­se­rat be­slut om om­bild­ning klub­bat

KLUB­BAT. Kon­tro­ver­si­ellt be­slut på se­nas­te full­mäk­ti­ge

Vi i Rinkeby - - SIDAN 1 -

Ett be­slut om att kun­na om­bil­da och säl­ja hy­res­rät­ter i för­or­ter­na klub­ba­des un­der för­ra vec­kans KF trots att för­sla­get har kri­ti­se­rats kraf­tigt av op­po­si­tion och hy­res­gäs­ter.

Jag för­står att det här be­slu­tet väc­ker oro men det hand­lar om små­ska­li­ga för­änd­ring­ar.

På för­ra vec­kans kom­mun­full­mäk­ti­ge­mö­te i Stock­holm klub­ba­des bud­ge­ten ige­nom. Ett för­slag som väckt ex­tra myc­ket de­batt var för­sälj­ning­en av sta­dens hy­res­rät­ter.

I full­mäk­ti­ge var det Den­nis We­din (M), bo­stads­bor­gar­råd, som ar­gu­men­te­ra­de för frå­gan, och han tog upp Rinkeby som ett ex­em­pel på en plats där an­de­len hy­res­rät­ter bor­de mins­ka. ”Sned­vrid­ning­en på­tag­lig”

– Jag tog upp Rinkeby ef­tersom sned­vrid­ning­en är på­tag­lig just här. Syf­tet är att bry­ta seg­re­ga­tio­nen och ska­pa trygg­het över he­la Stock­holm. Vi ar­be­tar för en stad där vi har mång­fald i al­la stads­de­lar. Du ska kun­na bo där oav­sett vil­ken situation i li­vet du be­fin­ner dig. Det sä­ger han när vi träf­far ho­nom på Tea house i Rinkeby.

Be­slu­tet i kom­mun­full­mäk­ti­ge öpp­nar för två möj- lig­he­ter. Dels ska hy­res­rät­ter kun­na om­vand­las till bo­stads­rät­ter för att säl­jas till hy­res­gäs­ter­na själ­va. Och dels ska hy­res­rät­ter kun­na fort­sät­ta va­ra hy­res­rät­ter, men säl­jas av staden till pri­va­ta hy­resvär­dar.

– Vad gäl­ler om­bild­ning ska be­slu­tet lig­ga hos de bo­en­de själ­va. Jag för­ut­spår att det kom­mer bli små­ska­ligt, sä­ger Den­nis We­din och fort­sät­ter:

En an­nan an­led­ning till att staden vill säl­ja si­na hy­res­rät­ter är för att få in peng­ar för att re­no­ve­ra och byg­ga nytt. ”För­står att det väc­ker oro”

– Jag för­står att det här be­slu­tet väc­ker oro men det hand­lar om små­ska­li­ga för­änd­ring­ar. Om­bild­ning­ar och avytt­ring­ar ge­nom­förs i kom­mu­ner över he­la lan­det av oli­ka po­li­tis­ka ma­jo­ri­te­ter, men har i prin­cip va­rit för­bju­det i Stock­holm de se­nas­te fy­ra åren. Nu vill vi öpp­na för den här möj­lig­he­ten. Op­po­si­tio­nen kri­tis­ka

Op­po­si­tio­nen har dock en an­nan syn på det he­la. En som är kri­tisk är Ka­rin Wann­gård (S), fi­nans­bor­gar­råd.

– För­ra gång­en Stock­holm ha­de en bor­ger­lig ma­jo­ri­tet sål­des mer än 26 000 bo­stä­der ut från all­män­nyt­tan, sä­ger hon och fort­sät­ter:

– Vi be­hö­ver fler hy­res­rät­ter, in­te fär­re. Själv­klart ska män­ni­skor in­te va­ra oro­li­ga för att de­ras hem ska säl­jas.

Hon är skep­tisk till pra­tet om fri­vil­lig­het.

– Det räc­ker ju med att 51 pro­cent av hy­res­gäs­ter­na i en fas­tig­het vill att det ska om­bil­das. Vad hän­der då med de and­ra 49 pro­cen­ten? Det har Mo­de­ra­ter­na in­te sva­rat på. An­na Wet­ter­gård an­na.wet­ter­[email protected]­rekt­press.se

Den­nis We­din (M) vill att staden ska säl­ja hy­res­rät­ter, för att ”bry­ta seg­re­ga­tio­nen och ska­pa trygg­het över he­la Stock­holm”. HY­RES­RÄT­TER. FO­TO: AN­NA WET­TER­GÅRD

Ka­rin Wann­gård (S) sä­ger att vi be­hö­ver fler hy­res­rät­ter, in­te fär­re. ”Själv­klart ska män­ni­skor in­te va­ra oro­li­ga för att de­ras hem ska säl­jas”, sä­ger hon. SKEP­TISK. FO­TO: KA­RIN NILS­SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.