Vik­tor vann konst­pris

Vi i Rinkeby - - SIDAN 1 -

När man bygg­de för­or­ten så tog man ju al­la mas­sor och la­de dem i en hög som bil­da­de tip­pen. Och nu ska det byg­gas en grav­plats där. Jag kän­de att det blev som en cir­kel där.

Tens­ta konst­hall de­lar var­je år ut ett text­pris, för att ”lyf­ta upp unga rös­ter ur för­or­ter­na”. Årets vin­na­re är Akal­la­bon Vik­tor Bo­st­röm, med en text som bör­jar och slu­tar på Gran­holmstip­pen i Tens­ta. – När man bygg­de för­or­ten så tog man ju al­la mas­sor och la­de dem i en hög som bil­da­de tip­pen. Och nu ska det byg­gas en grav­plats där. Jag kän­de att det blev som en cir­kel där. Det väck­te tan­kar om att bry­ta sig loss från oli­ka cirk­lar.

Vik­tor Bo­st­röm be­rät­tar om vinnar­tex­ten, som tar av­stamp ifrån den här plat­sen; en plats som han bru­kar be­sö­ka. ”Fick ny­pa mig i ar­men”

Han sä­ger ock­så att det kän­des ”helt sjukt” att vin­na.

– Det känns overk­ligt. Jag har fått ny­pa mig i ar­men.

Text­täv­ling­en fick han syn på av en slump för­ra året, på nä­tet. Och han tänk­te att i år skul­le han del­ta. Un­der året har han skri­vit spo­ra­diskt; an­teck­nat sa­ker i mo­bi­len när han sut­tit på tun­nel­ba­nan, till ex­em­pel.

Ef­ter vins­ten har han bli­vit än­nu mer pepp att fort­sät­ta skri­va.

Han stu­de­rar jour­na­li­stik men skri­ver allt­så även skön­lit­te­rärt.

– Visst vo­re det en dröm att ge ut en bok; var­för in­te en roman. Men först mås­te jag kom­ma på en idé och där är jag in­te än.

Mak­da Em­baie från Tens­ta Konst­hall har pro­jekt­lett text­täv­ling­en.

– Det hand­lar om att vi vill lyf­ta upp unga rös­ter ur för­or­ter­na. Ge dem ut­rym­me; en plats. Vi­sa upp en lit­te­rär kva­li­tet som an­nars of­ta för­bi­ses. Många unga del­ta­ga­re

Hon be­rät­tar att pri­set star­ta­de för fem år se­dan och då ba­ra rik­ta­de sig till ung­do­mar i Tens­ta.

Men att den nu har växt och in­ne­fat­tar ung­do­mar mel­lan 15 och 25 år ifrån al­la Stock­holms för­or­ter.

– In­tres­set har va­rit högt i år. Vi har fått ett fyr­ti­o­tal bi­drag med jät­tein­tres­sant kva­li­tet. Det är ro­ligt ock­så att många har va­rit så unga; fle­ra har va­rit föd­da på 00-ta­let.

Hon sä­ger att det in­te har fun­nits nå­got spe­ci­ellt te­ma som har do­mi­ne­rat.

– Det har va­rit en ex­trem mång­fald. Allt från kär­lek och våld till po­li­tik och na­tur. Det är fint att så många oli­ka be­rät­tel­ser kom­mer fram. An­na Wet­ter­gård an­na.wet­ter­[email protected]­rekt­press.se

Här är de fy­ra vin­nar­na av Tens­ta Konst­halls text­pris: Vik­tor Bo­st­röm, Ni­co­le Char­ro, Cla­ra Olaus­son och Fa­res Ha­med. VIN­NA­RE. FO­TO: MAK­DA EM­BAIE/TENS­TA KONST­HALL

VIN­NA­RE.Pris­peng­ar­na från täv­ling­en, fem tu­sen kro­nor, ska Vik­tor Bo­st­röm an­vän­da för en re­sa till Ja­pan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.