TÄV­LING! VAD MINNS DU AV NY­HETS­Å­RET I JÄRVA?

Nu är 2019 här, men in­nan vi bör­jar be­kan­ta oss med det nya året är det på sin plats med en snabb åter­blick av ny­hets­å­ret 2018. Var med med och täv­la i vårt ny­årsquiz! Du har chan­sen att vin­na en triss­lott – och oänd­lig ära.

Vi i Rinkeby - - SIDAN 1 - Quiz: Re­dak­tio­nen

Mo­tor­klub­bens slut, ma­ni­fes­ta­tio­nen, mö­ten på di­stans – och vad är Ma­de­le­i­ne ak­tu­ell med?

1. JA­NU­A­RI. VIL­KEN BUSS?

I ja­nu­a­ri skrev vi om en typ av bus­sar som skul­le kö­ras i Kis­ta i sex må­na­der. Po­li­ti­ker­na såg sto­ra möj­lig­he­ter med den nya tek­ni­ken. Vil­ken typ av buss var det vi skrev om? 1. El­dri­ven tråd­buss som häm­tar ström­men från kon­takt­led­ning­ar ovan­för vägen x. Själv­kö­ran­de mi­ni­buss 2. Spår­bus­sar med styr­hjul som går på sär­skil­da be­tong­ba­nor

2. FEB­RU­A­RI. JÄRVASUCCÉ

När Stock­holm stad var­je år re­do­vi­sar skol­re­sul­ta­ten bru­kar en sko­la i Järva all­tid ut­mär­ka sig. Det är en F-9-sko­la som i många år haft go­da stu­di­e­re­sul­tat, bätt­re än fle­ra in­nerstads­sko­lor. Vil­ken sko­la hand­lar det om? 1. En­backs­sko­lan i Tens­ta x. Akal­la grund­sko­la 2. Hjuls­ta grund­sko­la

3. MARS. MATRESTER

I mars skrev vi att husä­ga­re i Kis­ta-Rin­ke­by är bäst i Stock­holms stad på att sor­te­ra si­na matrester. Spe­ci­ellt i en del av stads­de­len är man bra på det. Vil­ken? 1. Kis­ta torn x. Akal­la­da­len 2. Rin­ke­by­strå­ket

4. APRIL. RIN­KE­BY UNI­TED

Rin­ke­by Uni­ted var Jär­vas förs­ta klubb att spe­la i Stock­holms­fot­bol­lens högs­ta se­rie. När bil­da­des klub­ben? 1. 2011 x. 1998 2. 2013

5. MAJ. OPIRA AK­TU­ELL

Ma­de­le­i­ne Opira från Hus­by är grun­da­re av tan­kes­med­jan A Mil­li­on Minds. Men det är in­te ba­ra sam­hälls­frå­gor hon brin­ner för. I maj var hon ak­tu­ell med – ja va­då? Sin förs­ta barn­bok Sin förs­ta konstut­ställ­ning på Hus­by konst­hall Sin förs­ta sing­el

6. JU­NI. JÄRVA MOTORKLUBB

I ju­ni skrev vi att Järva Motorklubb upp­hör ef­ter 52 år. Ned­lägg­ning­en av klub­ben är en kon­se­kvens av att Stock­holm stad be­slu­tat att Järva MK:s cross­ba­na ska bli nå­got an­nat. Vad? 1. Park i Hans­ta na­tur­re­ser­vat x. En stor ri­dan­lägg­ning 2. Ingen­ting – För­bi­fart Stock­holm kom­mer att lig­ga för nä­ra om­rå­det 7. JU­LI. VAR­FÖR ÄR DET STÄNGT?

Samt­li­ga bu­tiks­in­ne­ha­va­re på Rin­ke­by­strå­ket höll stängt en mån­dag i ju­li i ma­ni­fes­ta­tion mot fas­tig­hets­ä­ga­ren Fa­mil­je­bo­stä­der. Av vil­ken an­led­ning? 1. Hög vär­me i lo­ka­ler­na x. Högt bul­ler från tra­fi­ken längs strå­ket 2. Höga hy­ror 8. AU­GUSTI. GRAFFITIVÄGGEN

Den lag­li­ga graffitiväggen vid Elins­borgs boll­plan i Tens­ta har va­rit fö­re­mål för en po­li­tisk de­batt i fle­ra år. Vad var mo­de­ra­ten Ole Jör­gen Pers­sons vallöf­te om väg­gen? 1. Ri­va graffitiväggen x. Lå­ta graffitiväggen stå kvar 2. Er­sät­ta graffitiväggen med bän­kar 9. SEP­TEM­BER. VÄNS­TERN VÄX­ER

Väns­ter­par­ti­et var va­lets sto­ra vin­na­re i ytt­re Väs­te­rort där Kis­ta, Tens­ta och Rin­ke­by in­går. Med ett kliv på drygt fem pro­cen­ten­he­ter är de nu val­kret­sens tred­je störs­ta par­ti. Vil­ket par­ti är det störs­ta par­ti­et i val­kret­sen ytt­re Väs­te­rort? 1. Mo­de­ra­ter­na x. So­ci­al­de­mo­kra­ter­na 2. Mil­jö­par­ti­et 10. OK­TO­BER. NÄR­VA­RO PÅ DI­STANS

Per­so­na­len på Stock­holms stads kul­tur­för­valt­nings kon­tor i Rin­ke­by har ett till­vä­ga­gångs­sätt för att den som job­bar på di­stans än­då ska kun­na va­ra när­va­ran­de. Hur gör de? 1. Vi­de­o­kon­fe­rens på en van­lig da­tor x. Ro­bot som kan rö­ra på sig och vri­da sig mot den hen pra­tar med 2. Fa­ce­ti­me via mo­bil­te­le­fon

11. NO­VEM­BER. KISTAKONTORET ÄR IGENBOMMAT

I no­vem­ber skrev vi om Ar­bets­för­med­ling­en i Kis­ta som fick stänga. Vad var or­sa­ken till att be­sö­ka­re istäl­let fick vän­da sig till kon­to­ren i Jär­fäl­la och Sol­na el­ler till kund­tjänst på te­le­fon? 1. Vat­ten­ska­da x. Vägg­löss 2. Då­lig ven­ti­la­tion i lo­ka­len

12. DE­CEM­BER. UNGDOMSGÅRDEN REACTOR

Bygg­na­den där ungdomsgården Reactor hål­ler till är de­fi­ni­tivt ut­dömd och verk­sam­he­ten ska flyt­tas. Vart? 1. Hus­by cent­rum x. Hus­by gård 2. Akal­la cent­rum

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.