DET HÄR ÄR KRAFTFULLARE ÄN ATT SÄT­TA IN PO­LI­SER PÅ GA­TOR­NA

LA­GET OM TÄV­LING­EN: ”De tar ung­do­mar ut ur mörk­ret och sät­ter dem i ramp­lju­set”

Vi i Rinkeby - - SIDAN 1 - An­na Wettergård 070-78 78 704 an­na.wet­ter­[email protected]­rekt­press.se

De vann sista ’’Or­tens bäs­ta po­et’’ in­nan täv­ling­en nu läggs ned. Men Yu­suf, Meh­di och Da­ni­el hop­pas att stads­dels­för­valt­ning­en tar sitt för­nuft till fånga och åter­uppli­var pro­jek­tet.

Da­ni­el Aslan, Meh­di Mo­ham­med och Yu­suf Hus­se­in. Så he­ter tre av fy­ra med­lem­mar i det vin­nan­de la­get i Or­tens bäs­ta po­et 2018. De tyc­ker att or­tens po­et har va­rit vär­de­fullt på många sätt – in­te minst för att täv­ling­en ri­ver pap­per och spräng­er grän­ser.

Vi träf­far vin­nar­la­get från 2018 års täv­ling i Rin­ke­by, när de pre­cis har åter­häm­tat sig från upp­stån­del­sen ef­ter fi­na­len. De kän­de in­te varand­ra in­nan täv­ling­en, men är nu en väl sam­man­svet­sad grupp som av­slu­tar varand­ras me­ning­ar. Och de är gla­da och tack­sam­ma över vad or­tens bäs­ta po­et har be­tytt för dem.

– De tar ung­do­mar som in­te ser nå­got ljus, ut ur mörk­ret. De sät­ter dem i ramp­lju­set och sä­ger att det här är ”your ti­me to shi­ne”.

Så sä­ger Yu­suf, om Or­tens bäs­ta po­et. Han tyc­ker att det är sorg­ligt att täv­ling­en, som har fun­nit se­dan 2015, nu har be­slu­tat att läg­ga ner.

”Byg­ger dig som po­et”

Han får med­håll från de and­ra med­lem­mar­na i vin­nar­la­get. De sä­ger al­la att täv­ling­en, som ar­ran­ge­ras av Fö­re­na­de för­or­ter, har va­rit vär­de­full för dem.

– Fö­re­na­de för­or­ter an­ord­nar in­te ba­ra täv­ling­en. De byg­ger dig som po­et. De coachar, pep­par. Man kän­ner sig ald­rig en­sam, sä­ger Meh­di.

– Pre­cis, de ger ung­do­mar en chans att ut­veck­la sig, och ett ut­rym­me att ut­tryc­ka sig på, fort­sät­ter Yu­suf.

De är ock­så över­ens om att täv­ling­en ”spräng­er grän­ser­na” för vad som räk­nas som po­e­si.

– När jag bör­ja­de skri­va trod­de jag att po­e­si var Sha­kespe­a­re. Men Or­tens bäs­ta po­et be­vi­sar att nå­gon från Rin­ke­by kan va­ra po­et. Att po­e­si in­te ba­ra till­hör en klass, sä­ger Yus­suf.

– De ri­ver papp­ret för vad man tror är po­e­si. Spräng­er grän­sen. Man in­ser plöts­ligt att shit, jag är in­nan­för grän­sen. Jag är en po­et, fort­sät­ter Da­ni­el.

Och de har in­te helt gett upp hop­pet om att täv­ling­en kom­mer att åter­upp­stå.

– Jag tyc­ker att stads­dels­för­valt­ning­en mås­te vak­na och se att det här är brotts­före­byg­gan­de. Det här är kraftfullare än att sät­ta in po­li­ser på ga­tor­na. Det är star­ka­re än det skul­le va­ra att sät­ta in mi­li­tär, sä­ger Meh­di.

– Och det är in­teg­ra­tions­främ­jan­de. Det drar folk till Rin­ke­by från in­nersta­den. De kom­mer in­te hit så of­ta an­nars, fort­sät­ter Yu­suf.

Men även om täv­ling­en nu läg­ger ner, så är de al­la över­ty­ga­de om att Fö­re­na­de för­or­ter kom­mer att fort­sät­ta va­ra ak­ti­va.

– De må läg­ga ner men jag tror in­te att de kom­mer att ge sig, sä­ger Yu­suf.

Vill fort­sät­ta skri­va

Även de tre från vin­nar­la­get har fått blo­dad tand. De kom­mer att fort­sät­ta skri­va och vill ar­be­ta med kul­tur. Da­ni­el vill hjäl­pa and­ra ung­do­mar att skri­va. Meh­di vill va­ra med och ska­pa kul­turar­range­mang med Fö­re­na­de för­or­ter. Och Yus­suf vill ock­så ar­be­ta med ung­do­mar i den­na, el­ler nå­gon lik­nan­de or­ga­ni­sa­tion. Al­la dröm­mer de ock­så om att för­sör­ja sig på sitt skri­van­de.

– Nu är det ba­ra att väs­sa pen­nan, vän­da blad, och fort­sät­ta skri­va, av­slu­tar Yus­suf.

Jag tyc­ker att stads­dels­för­valt­ning­en mås­te vak­na och se att det här är brotts­före­byg­gan­de.

PO­E­SI . Meh­di Mo­ham­med blädd­rar i ”vinn­ar­bloc­ket”. Har ska­pa­des grup­pens vin­nan­de po­e­si.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.