Så många fler po­li­ser får Jär­va un­der 2019

Vi i Rinkeby - - NYHETER - Stella Pa­pa­pa­na­gi­o­tou

De närms­ta tre åren ska Rin­ke­by­po­li­sens per­so­nal­styr­ka växa re­jält. I år vän­tas en för­stärk­ning på drygt 20 po­li­ser. Un­der­be­man­ning­en in­om po­li­sen är ett fak­tum i he­la lan­det och märks även i pri­o­ri­te­ra­de lo­kal­po­lis­om­rå­den som Rin­ke­by, där Spånga, Kista och res­ten av om­rå­de­na runt Jär­va­fäl­tet in­går.

Men ef­tersom Rin­ke­by­po­li­sen har hand om någ­ra av lan­dets ”sär­skilt ut­sat­ta om­rå­den”, är om­rå­det pri­o­ri­te­rat. Be­man­nings­pro­ble­men är där­för in­te li­ka sto­ra som på and­ra håll, be­rät­tar Patrik Eli­as­son, grupp­chef på kans­li­et i Rin­ke­by.

– Bå­de vi och and­ra om­rå­den be­hö­ver växa. Ef­tersom vi är sto­ra stöt­tar vi and­ra om­rå­den idag, det kom­mer vi ifrån om de blir fler, sä­ger han.

Un­der 2018 har re­kry­te­ring­en av nya po­li­ser till Rin­ke­by där­för stått still. Men i år rör det på sig, då runt 20 nya po­li­ser an­slu­ter. Nio styc­ken nu i bör­jan på året och drygt tio aspi­ran­ter från po­lis­hög­sko­lan i april.

För­stärk­ning­en har stor be­ty­del­se, en­ligt Patrik Eli­as­son.

– Det in­ne­bär att vi kan sat­sa mer på fö­re­byg­gan­de ar­be­te. Som sam­ar­be­ten med sko­lor och nä­ringsid­ka­re, job­ba mer mot bus­kör­ning, va­ra mer syn­li­ga och med nar­ko­ti­ka­in­sat­ser, sä­ger han.

År 2022 ska Rin­ke­by­po­li­sen va­ra en styr­ka på 240 per­so­ner, jäm­fört med da­gens cir­ka 170. Det är in­räk­nat bå­de po­li­ser och ci­vi­lan­ställ­da och det kom­mer att be­hö­vas fler av bå­da ka­te­go­ri­er.

I ök­ning­en med 70 an­ställ­da in­går ock­så ett 30-tal som job­bar mot grova brott. Idag är de ut­lå­na­de och job­bar över he­la nor­ra Stock­holm, in­te ba­ra Rin­ke­by.

TILLÖK­NING. Det blir fler po­li­ser i lo­kal­po­lis­om­rå­de Rin­ke­by un­der året. FOTO: MOSTPHOTOS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.