”Finns inga skäl för ka­me­ror i Edsberg”

Sol­len­tu­na kom­mun har an­sökt om att få sät­ta upp ka­me­ror för över­vak­ning vid Eds­bergs torg. Men Läns­sty­rel­sen an­ser inte att det finns skäl nog att sät­ta upp någ­ra.

Vi i Sollentuna - - Front Page - Pau­li­ne Cederblad 070-78 78 707 pau­li­[email protected] di­rekt­press.se

I hös­tas an­sök­te Sol­len­tu­na kom­mun om tillå­tel­se att sät­ta upp över­vak­nings­ka­me­ror i Edsberg. Läns­sty­rel­sen har nu av­sla­git an­sö­kan.

Un­der pe­ri­o­den 1 ju­li 2016 till 16 ju­ni 2017 an­mäl­des 52 brott som rör­de bland an­nat nar­ko­ti­ka, våld och ska­de­gö­rel­se i om­rå­det kring Eds­bergs torg.

Kri­mi­nel­la grup­pe­ring­ar ska­par oro och otrygg­het för de bo­en­de i om­rå­det, fram­höll kom­mu­nen när de i hös­tas an­sök­te om till­stånd för ka­me­raö­ver­vak­ning i an­slut­ning till bu­ti­ker, bo­stä­der, parkering och gång­vä­gar.

Men Läns­sty­rel­sen sä­ger nej. Att tor­get är en plats som be­söks av många män­ni­skor och dess­utom lig­ger i när­he­ten av bo­stä­der stäl­ler ex­tra höga krav på att det ska fin­nas or­dent­ligt un­der­lag på att ka­me­ror verk­li­gen be­hövs. De me­nar att den in­for­ma­tion som kom­mu­nen läm­nat in om brotts­hän­del­ser inte är till­räck­lig för att mo­ti­ve­ra ka­me­ror.

”Över­vak­ning av om­rå­det skul­le krä­va när­ma­re spe­ci­fi­ce­ring av ex­em­pel­vis vad som hänt el­ler mer pre­cist på vil­ken plats el­ler när” skriver Läns­sty­rel­sen i av­sla­get.

– Det är rik­tigt trå­kigt. Jag trod­de att Läns­sty­rel­sen ha­de bli­vit mer väl­vil­ligt in­ställ­da till trygg­hetska­me­ror, som jag fö­re­drar att kal­la de, sä­ger Mag­nus Ramstrand (KD), ord­fö­ran­de i Brotts­före­byg­gan­de rå­det.

Men kom­mu­nen vill inte ge upp pla­ner­na på ka­me­ror än­nu. Mag­nus Ramstrand tyc­ker fort­fa­ran­de att det finns ett be­hov i Edsberg.

– Det har va­rit gans­ka stö­kigt på tor­get. Även om en del är över­dri­vet och det är myc­ket ryk­ten så finns det per­so­ner som bor där som und­vi­ker plat­sen, sä­ger han och tilläg­ger:

– Men det har bli­vit bätt­re i Edsberg. Vi har ett bra sä­ker­hets- och trygg­hets­ar­be­te i gång. Man mås­te job­ba på oli­ka sätt, inte ba­ra ge­nom po­li­sen ut­an även med so­ci­a­la in­sat­ser till ex­em­pel.

Niclas Fa­ger­ström, bi­trä­dan­de sä­ker­hets­chef på Sol­len­tu­na kom­mun, tyc­ker ock­så att be­ho­vet finns.

– Ka­me­ror är inte en lös­ning i sig, ut­an ett kom­ple­ment. Det be­hövs många and­ra in­sat­ser ock­så som man inte kan strun­ta i. Men det är olyck­ligt att vi fick av­slag. Vi ha­de inte skic­kat in an­sö­kan om vi inte ha­de trott att vi kun­de få ige­nom den. Kom­mu­nen kom­mer san­no­likt över­kla­ga be­slu­tet.

– Vi får ta till­ba­ka frå­gan och se om det går att kom­plet­te­ra vår an­sö­kan på nå­got vis, sä­ger Niclas Fa­ger­ström.

”Det har bli­vit bätt­re i Edsberg.”

FO­TO: PAU­LI­NE CEDERBLAD

EDSBERG. Kom­mu­nen får nej till att ka­me­raö­ver­va­ka tor­get.

FO­TO: MOSTPHOTOS

GER INTE UPP. Kom­mu­nen vill inte ge upp pla­ner­na på ka­me­ror än­nu.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.