HÄR FÅR GAM­LA POPLÅTAR NYTT LIV

Ele­ver­na i 6B på Gill­bo sko­la del­tar just nu i en mu­sik­täv­ling där de tar sig an den sto­ra ut­ma­ning­en att gö­ra re­mix­er av Ace of Ba­se störs­ta hit­lå­tar.

Vi i Sollentuna - - Front Page - An­nie Gustafs­son Ri­dell

Ace of Ba­se var ett myc­ket känt band (främst på 90-ta­let) med många hit­lå­tar världen över. Ele­ver­na i 6B på Gill­bo sko­la del­tar i en täv­ling där de på ett kre­a­tivt och nytän­kan­de sätt ska gö­ra re­mix­er av ban­dets gam­la lå­tar.

Gill­bo sko­la star­ta­de pro­jek­tet i feb­ru­a­ri och job­bar med si­na re­mix­er i mu­sik­tjäns­ten Sound­trap. Bar­nen job­bar med tolk­ning­ar på hit­lå­tar som “All That She Wants” och “Whe­el of For­tu­ne”. Klass 6B var över­ens om att pro­jek­tet är ro­ligt och ett an­norlun­da sätt att ar­be­ta på, även om det är en myc­ket svår upp­gift.

– Upp­gif­ten är myc­ket ro­lig, och det är en spe­ci­ell chans man ba­ra får en gång i li­vet!

Lä­ra­ren Ann-So­fie Le­vén tyc­ker att det är ett myc­ket bra sätt för ele­ver­na att tes­ta hur mu­sik­bran­schen fun­ge­rar på rik­tigt.

– Ele­ver­na får lä­ra sig att ta eg­na be­slut, och allt blir li­te mer på rik­tigt. Nu får de tes­ta på rik­ti­ga yr­ken som låt­skri­va­re och mu­si­kent­re­pre­nör.

En ju­ry, som bland an­nat be­står av med­lem­mar ur ban­det, väl­jer ut den bäs­ta re­mix­en. Pri­set är en stu­di­o­tid med mu­sik­pro­du­cen­ten och låt­skri­va­ren Andreas Carls­son där han hjäl­per vin­nar­na att fär­dig­stäl­la lå­ten.

– Jag tror att vi har en chans att vin­na. Det vo­re kul att träf­fa ban­det om man vin­ner.

”Jag tror vi har en chans att vin­na.”

FO­TO: PAU­LI­NE CEDERBLAD

FO­TO: PAU­LI­NE CEDERBLAD

MU­SIK. I täv­ling­en ”Hap­py na­tion re-born” får ele­ver­na gö­ra nya ver­sio­ner av Ace of Ba­se-lå­tar.

MU­SIK. Klass 6B på Gill­bo sko­la har fått en unik chans i och med mu­sik­täv­ling­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.