Min re­sa är mitt mål

Vi i Sollentuna - - HEJ SOLLENTUNA - Fat­ma Qu­reshi re­dak­[email protected]­i­kis­ta.se Prao-elev

Ett mejl till lo­kal­tid­ning­en an­gå­en­de en pra­oplats blev bör­jan på min re­sa. Må­let blev att skri­va en krö­ni­ka, en in­ter­vju och en de­battar­ti­kel i Vi i Kis­ta/Rin­ke­by/Tens­ta. Jag fick gö­ra nå­got jag drömt om. Allt det­ta led­de till att jag blev ju­ni­or­re­por­ter på Svens­ka Dag­bla­det Ju­ni­or. He­dersupp­dra­get var att in­ter­vjua en av värl­dens mäk­ti­gas­te kvin­nor, Melin­da Ga­tes, som var på be­sök i Stock­holm. Jag kom­mer ald­rig glöm­ma da­gen då vi fil­ma­de på Grand Ho­tel. Svens­ka Dag­bla­dets team höll koll på allt och in­ter­vjun gick su­ve­ränt. Bill Ga­tes, värl­dens ri­kas­te man och Melin­da Ga­tes ma­ke, upp­märk­sam­ma­de min in­ter­vju på so­ci­a­la me­di­er. Wow!

In­ter­vjun med Melin­da Ga­tes fick mig ock­så att in­se hur vik­tigt det är med mänsk­li­ga rät­tig­he­ter och jäm­ställd­het.

Nu är det 2018 och nya även tyr vän­tar. Jag gick på min förs­ta au­di­tion och är nu med i ju­ryn för Stock­holm filmfes­ti­val ju­ni­or. Vi i ju­ni­orgrup­pen ska be­dö­ma fil­mer från he­la världen. Jag är glad att jag har fått möj­lig­het att va­ra med om allt det­ta och är tack­sam för all upp­muntran och allt stöd jag har fått. Just nu känns det som om min re­sa är mitt mål.

He­dersupp­dra­get var att in­ter­vjua en av värl­dens mäk­ti­gas­te kvin­nor, Melin­da Ga­tes.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.