KON­TOR.

Vi i Sollentuna - - BOSTAD - Ida Blom

Oav­sett vad du ar­be­tar med så kan ett hem­ma­kon­tor va­ra en plats där du sam­lar allt som rör job­bet och du be­hövt ta med dig hem.

Kans­ke job­bar du helt hem­i­från och då kan be­ho­vet av ett så­dant ut­rym­me själv­klart va­ra än­nu stör­re. En av för­de­lar­na med ett ar­bets­rum är just att allt du be­hö­ver för att få job­bet gjort har en själv­klar plats. Men vad ska man tän­ka på om man vill in­re­da ett hem­ma­kon­tor? Vad ska rum­met an­vän­das till? För att ve­ta hur myc­ket plats du be­hö­ver mås­te du ock­så ve­ta vad du pla­ne­rar att gö­ra där.

Job­bar du hem­ma för din egen sy­a­tel­jé be­hövs an­tag­li­gen plats för ty­ger, sy­ma­skin och ett bord för att skä­ra till möns­ter vid. Är ditt ar­be­te mer da­ta­ba­se­rat kans­ke det räc­ker med en li­ten hör­na där allt du be­hö­ver plats för är da­tor och pär­mar.

Tänk i vil­ket fall no­ga över de här sa­ker­na när du pla­ne­rar för ditt ar­bets­rum. De fles­ta hem­ma­kon­tor in­ne­hål­ler nå­gon form av skriv­bord. Se till att du hit­tar ett bra bord i rätt höjd, och se över om du be­hö­ver plats för nå­got mer än sto­len och di­na föt­ter där­un­der.

Be­hö­ver du an­vän­da skri­va­re kan det va­ra en smart lös­ning att få upp den på en hyl­la just för att få ut­rym­me un­der bor­det. Kans­ke be­hö­ver du in­te ens ett bord ut­an kan fäs­ta upp en bänk­ski­va mel­lan två gar­de­ro­ber el­ler i ett hörn.

An­nat som är vik­tigt för att kun­na ar­be­ta bra är att du väl­jer en bra stol. Kans­ke är det till och med värt att in­ve­ste­ra i en or­dent­lig skriv­bords­stol, be­ro­en­de på hur myc­ket du kom­mer an­vän­da ditt kon­tor.

Kol­la köp och sälj-si­dor om du kän­ner att det pas­sar din bud­get bätt­re. Vik­tigt är i al­la fall att du sit­ter bra när du ar­be­tar. Se till att gö­ra plat­sen där du kom­mer ut­fö­ra ditt ar­be­te till en plats när du trivs. Det spe­lar ing­en roll om det är ett helt rum el­ler ett li­tet hörn nå­gon­stans i en mind­re lä­gen­het.

Du kan oav­sett det­ta få just ditt hem­ma­kon­tor så triv­samt att du mår bra när du är där. Kans­ke kan du må­la en vägg i ar­bets­hör­nan för att rik­tigt gö­ra det tyd­ligt att det är där job­bet sker och ing­et an­nat.

En an­slags­tav­la som sit­ter nä­ra till hands är bra att ha när de flyk­ti­ga idéer­na su­sar för­bi i hu­vu­det.

Tänk ock­så på be­lys­ning­en! God be­lys­ning är a och o i ett rum där du ska pre­ste­ra, oav­sett vil­ket ar­be­te du har.

In­red med sa­ker du tyc­ker om och blir glad av. Tav­lor och pryd­na­der lyf­ter al­la rum.

Ställ ock­så gär­na dit någ­ra blom­mor. Väx­ter är in­te ba­ra fi­na att se på, de ökar även sy­resätt­ning­en i rum­met, vil­ket ju kan va­ra bra på ett hem­ma­kon­tor.

Så där! Nu är du re­do för att själv bör­ja pla­ne­ra ditt ar­bets­rum el­ler hem­ma­kon­tor.

Tänk på att det ska va­ra en funk­tio­nell plats där du ut­an krång­el kan ut­fö­ra ditt ar­be­te och att det fram­för allt ska va­ra en plats där du trivs!

FOTO: RAWPIXEL, SLAVA KEYZMAN OCH IKEA

DIN ARBETSSTATION. Se till att tri­vas i det ut­rym­me där du väl­jer att ar­be­ta, ha gott om plats och in­red med hyl­lor för att av­las­ta ytor­na. Skriv­bor­det be­hö­ver in­te stå mot en vägg för att va­ra funk­tio­nellt – men se till att ha bra ljus och tänk på...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.