Bostads­mäk­la­re: Blir oför­änd­ra­de pri­ser

Vi i Sollentuna - - BOSTAD -

Bostads­mark­na­dens till­stånd är nå­got som många har i åtan­ke och kans­ke till och med går och oro­ar sig för. Hur kom­mer fram­ti­den att se ut och i vil­ken si­tu­a­tion kom­mer bo­stads­ä­ga­re ham­na fram­ö­ver?

Mäklarin­sikt, Sve­ri­ges störs­ta un­der­sök­ning bland fas­tig­hets­mäk­la­re, kan ge en in­di­ka­tion på vart mark­na­den är på väg. Den här gång­en sva­ra­de 982 fas­tig­hets­mäk­la­re på en­kä­ten som görs en gång var tred­je må­nad.

Ma­jo­ri­te­ten av fas­tig­hets­mäk­lar­na be­dö­mer att ut­veck­ling­en på bo­stads­mark­na­den blir oför­änd­rad un­der den förs­ta de­len av 2018. Un­der­sök­ning­en vi­sar även att många av de som sva­rat be­dö­mer att me­di­e­rap­por­te­ring­en, som le­der till all­män oro och för­sik­tig­het, är en av fak­to­rer­na som gör att mark­na­den tros bli oför­änd­rad fram­ö­ver.

Det­ta ihop med ban­ker­nas mer re­strik­ti­va lå­ne­vill­kor.

FOTO: JASON BRISCOE

MÄKLARE. En­ligt mäk­lar­na tros mark­na­den för­bli oför­änd­rad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.