Jag fusk­stä­dar för att hjäl­pa till med in­köp

Vi i Sollentuna - - INSÄNDARE - Gu­nil­la Sö­der­berg vård­bi­trä­de i Sol­len­tu­na sedan 18 år

I au­gusti 2016 skrev jag en in­sän­da­re an­gå­en­de hur k om­mu n e n bör­jat dra ner på hem­tjänst­ti­der­na som vå­ra pen­sio­nä­rer ti­di­ga­re bli­vit bev i lja­de. Vi som job­bar ska gö­ra ett li­ka bra jobb på kor­ta­re tid vil­ket in­te går, det­ta drab­bar dem vi ska hjäl­pa.

Nu till näs­ta pro­blem. Al­la som har hem­tjänst får ett be­slut från kom­mu­nen med hjälp som de bli­vit be­vil­ja­de, des­sa be­slut upp­da­te­ras en gång om året. Be­slu­tet kan änd­ras på grund av att kun­den av oli­ka an­led­ning­ar in­te be­hö­ver all hjälp el­ler tvärtom, kans­ke be­hö­ver mer hjälp för att hen bli­vit säm­re.

Nu har jag två kun­der som be­hö­ver mer hjälp, kun­der­na har haft hem­be­sök av bi­stånds­hand­läg­ga­ren och bli­vit lo­va­de mer hjälp. Den ena kun­den har ett kort in­köp och skul­le få ak­ti­vi­tets­tid för att få hjälp att föl­ja med till af­fä­ren, den and­ra kun­den har ing­en hjälp med in­köp, men skul­le få det­ta och ak­ti­vi­tets­tid för att kun­na föl­ja med till af­fä­ren. Allt var okej, men det går in­te att änd­ra när det­ta ska på­bör­jas, en­ligt hand­läg­ga­ren, ut­an det ska bör­ja gäl­la när det gam­la be­slu­tet lö­per ut. Det hand­la­de om ett par må­na­der. Hur ska då kun­den få hjälp med in­köp och få hem sin mat, vad ska kun­den le­va av? Kun­den har en sys­ter på Ös­ter­malm, ska hon kom­ma och hjäl­pa till?

Jag har fus­kat med hans städ­ning för att kun­na åka och kö­pa det vik­ti­gas­te. Ska det verk­li­gen va­ra så här? Ett be­slut mås­te kun­na änd­ras fast det gam­la in­te löpt ut. I aku­ta fall går det att änd­ra, men in­te om det hand­lar om ett in­köp som kan va­ra väl så vik­tigt. Man blir ju för­ban­nad!

FOTO: KA­RIN NILS­SON

BE­SLUT. Nytt be­slut om mer hjälp bor­de kun­na ef­fek­tue­ras di­rekt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.