Till­fäl­li­ga ka­me­ror ska öka trygg­he­ten

Ef­ter den se­nas­te skjut­ning­en på Malm­vä­gen har po­li­sen i Sol­len­tu­na valt att till­fäl­ligt ka­me­raö­ver­va­ka he­la ga­tan.

Vi i Sollentuna - - FRONT PAGE - Pauline Cederblad [email protected]­rekt­press.se

Ef­ter skott­loss­ning­en på Malm­vä­gen för­ra vec­kan har po­li­sen be­slu­tat att sät­ta upp över­vak­nings- ka­me­ror i om­rå­det. Ka­me­ror­na kom­mer att sit­ta up­pe i minst 30 da­gar.

Ef­ter för­ra veckans skott­loss­ning på Malm­vä­gen, då en hus­fa­sad be­sköts med au­to­mat­va­pen och skott gick in i lä­gen­he­ter, vid­tar po­li­sen åt­gär­der.

Po­li­sen kan be­slu­ta om till­fäl­lig ka­me­raö­ver­vak­ning un­der 30 da­gar. Det har de nu gjort på Malm­vä­gen och satt upp ett stör­re an­tal ka­me­ror i om­rå­det.

– Vi vill ky­la ner stäm­ning­en. Rent sta­tis­tiskt är ris­ken stör­re att det blir än­nu en skott­loss­ning om en re­dan har in­träf­fat. Det är det vi vill för­hind­ra. Vi har en ge­ne­rell pro­blem­bild i Stock­holm med myc­ket skjut­ning­ar. Vi mås­te för­hind­ra att det sker fler. I det är ka­me­ror en av de fö­re­byg­gan­de åt­gär­der­na, sä­ger Emil Andersson, lo­kal­po­lis­chef för Sol­len­tu­na.

Han po­äng­te­rar att det ge­ne­rellt sett har bli­vit lug­na­re i Tu­re­berg de se­nas­te åren.

– Det ska va­ra tyd­ligt för med­bor­gar­na att vi gör allt vi kan för att för­hind­ra att så­dant här sker. De ska kun­na kän­na sig tryg­ga där de bor, sä­ger Emil Andersson.

Sam­ma natt som hu­set på Malm­vä­gen be­sköts in­träf­fa­de även en skott­loss­ning i Eds­berg. Där har Sol­len­tu­na kom­mun ny­li­gen fått av­slag från Läns­sty­rel­sen om att sät­ta upp eg­na över­vak­nings­ka­me­ror.

Po­li­sen har ti­di­ga­re in­fört en lik­nan­de in­sats med till­fäl­lig ka­me­raö­ver­vak­ning i Eds­berg ef­ter att det va­rit en pe­ri­od av oro­lig­he­ter. Det hjälp­te, me­nar Emil Andersson.

Men den sto­ra skill­na­den sked­de ef­ter den här som­ma­ren, när man lyc­kats lag­fö­ra ett få­tal per­so­ner som stått för en stor del av pro­ble­men i Eds­berg. Där­för finns det just nu in­te un­der- lag för att sät­ta upp ka­me­ror i om­rå­det från po­li­sens si­da.

– Pro­ble­men i Tu­re­berg och Eds­berg skil­jer sig åt. I Tu­re­berg finns det en an­nan struk­tur där de kri­mi­nel­la ar­be­tar i det tys­ta. Och det finns en kul­tur där det in­te är själv­klart att det är po­li­sen man vän­der sig till om nå­got hän­der.

Be­slu­tet om den till­fäl­li­ga ka­me­raö­ver­vak­ning­en gäl­ler i 30 da­gar. Men, det kan för­ny­as om det be­hövs.

– Men det mås­te fin­nas be­lägg för att ha ka­me­raö­ver­vak­ning på det här vi­set.

Ka­me­ror­na får in­te rik­tas på ett så­dant sätt att pri­va­ta bo­stä­der fil­mas och nå­gon ljudupp­tag­ning får in­te ske.

”De ska kun­na kän­na sig tryg­ga där de bor.”

FOTO: PAULINE CEDERBLAD

ÖVERVAKNING. Emil Andersson, lo­kal­po­lis­chef för Sol­len­tu­na, sät­ter upp skyl­tar om att om­rå­det ka­me­raö­ver­va­kas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.