Öländs­ka kropp­ka­kor i Sol­len­tu­na

Sol­len­tu­nas förs­ta pop up-re­stau­rang ser ut att kun­na bli en rik­tig suc­cé. Över 300 kropp­ka­kor slank ner i Sol­len­tu­na­bor­nas ma­gar un­der öpp­ning­en.

Vi i Sollentuna - - FRONT PAGE - Pauline Cederblad

La Di­ab­las bak­fic­ka har ta­git en pa­us för att läm­na plats åt den öländs­ka kropp­ka­kan. Den, med de rät­ta till­be­hö­ren, är näm­li­gen det en­da som ser­ve­ras här just nu.

– Det har va­rit väl­digt ner­vöst in­för öpp­ning­en. Vi ha­de ing­en aning om vad vi skul­le vän­ta oss. Men många har va­rit po­si­ti­va. Vi har väl­digt många kun­der som stöt­tar oss i al­la vå­ra kna­si­ga idéer, sä­ger Eri­ca Ham­mar- stedt som för­u­tom den här re­stau­rang­en ock­så är en av ägar­na till La Di­ab­la och Eb­ba & To­res.

Äld­re per­so­ner som ätit kropp­ka­kor sedan barns­ben kom in för en smak­mäs­sig nostal­gitripp och yng­re som var ny­fik­na och vil­le tes­ta det kom hit vid öpp­nan­det.

– Jag tror att det är en rätt som för många väc­ker myc­ket min­nen. Och det var ro­ligt att unga kom ock­så. Vem kun­de ana att kropp­ka­kor är tren­digt? sä­ger hon och skrat­tar.

Kropp­ka­kor­na kom­mer från öländs­ka Aron­torp som är en av de störs­ta ak­tö­rer­na när det kom­mer till de om­tyck­ta po­ta­tis­bol­lar­na. De till­ver­kas på Öland och trans­por­te­ras sedan hit där de ko­kas en­ligt kons­tens reg­ler.

Fö­re­ta­gets grun­da­re, Gil­lis Dahl­ström, till­bring­ar någ­ra da­gar i Sol­len­tu­na nu i bör­jan för att se till att allt fun­ge­rar som det ska. Det här är näm­li­gen den förs­ta re­stau­rang­en i Stock­holm som säl­jer kropp­ka­kor­na.

– Det är jät­te­kul att få spri­da den här rät­ten. Och det är all­tid ro­ligt att se nå­gon tes­ta den förs­ta gång­en. An­ting­en gil­lar man den el­ler så gör man det in­te, sä­ger Gil­lis Dahl­ström.

Pop up-re­stau­rang­en kom­mer att ser­ve­ra kropp­ka­kor fram till som­ma­ren. Hur me­nyn ska se ut ef­ter det är än­nu in­te klart.

– Vi kans­ke kom­mer på nå­got an­nat kon­cept vi vill kö­ra. Det åter­står att se, sä­ger Eri­ca Ham­marstedt.

ENTREPRENÖR. Gil­lis Dahl­ström star­ta­de en ser­ve­ring som en ”kul grej” 2009. Nu rul­lar Aron­torp över en mil­jon kropp­ka­kor per år – för hand.

FOTO: PAULINE CEDERBLAD

KROPP­KA­KOR. I en ny pop up-re­stau­rang vid cent­rum ser­ve­ra Eri­ca Ham­marstedt kropp­ka­kor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.