För­slag om rök­för­bud på ar­bets­tid

Sol­len­tu­na kom­mun kan kom­ma att in­fö­ra rök­fri ar­bets­tid för si­na an­ställ­da. – And­ra ska slip­pa få i sig rök och kän­na luk­ten av den ba­ra för att vis­sa per­so­ner rö­ker, tyc­ker Oscar Ny­strö­mer (M), ord­fö­ran­de i mil­jöoch bygg­nads­nämn­den.

Vi i Sollentuna - - FRONT PAGE -

Kom­mu­nan­ställ­da som rö­ker kan be­hö­va änd­ra si­na va­nor fram­ö­ver. En­ligt ett nytt för­slag ska kom­mu­nens an­ställ­da näm­li­gen va­ra rök­fria un­der ar­bets­tid. Det skul­le in­ne­bä­ra att rök­ning en­dast är tillå­ten un­der lunch­ras­ter, som in­te räk­nas som ar­bets­tid.

201 av lan­dets 290 kom­mu­ner ha­de rök­fri ar­bets­tid re­dan 2014 – och nu fö­re­slår mil­jö- och bygg­nads­nämn­den att kom­mun­sty­rel­sen ska ut­re­da möj­lig­he­ter­na att Sol­len­tu­na ska föl­ja ef­ter.

To­baksla­gen sä­ger att var­je ar­bets­plats ska ar­be­ta ak­tivt för att mi­ni­me­ra ris­ken för pas­siv rök­ning. Sko­lor­na och för­sko­lor­nas per­so­nal är fö­re­bil­der för bar­nen och ele­ver­na och det är där­för vik­tigt att de in­te an­vän­der to­bak un­der ar­bets­tid. Rö­ker per­so­na­len är det svå­ra­re att på­ver­ka ele­ver­na så att de själ­va ska und­vi­ka to­bak, re­so­ne­rar mil­jö- och bygg­nads­nämn­den i för­sla­get.

– And­ra ska slip­pa få i sig rök och kän­na luk­ten av den ba­ra för att vis­sa per­so­ner rö­ker. Om man tän­ker på till ex­em­pel ett äldre­bo­en­de där en del per­so­nal går ut och rö­ker på ras­ter och se­dan be­fin­ner sig väl­digt nä­ra de äld­re när de ar­be­tar – det är in­te trev­ligt, sä­ger Oscar Ny­strö­mer (M), ord­fö­ran­de i mil­jö- och bygg­nads­nämn­den.

Huruvi­da det kom­mer att fak­tiskt ge­nom­fö­ras i Sol­len­tu­na är än så länge in­te klart – men Oscar Ny­strö­mer är hopp­full.

– När så många and­ra kom­mu­ner har in­fört det vo­re det kons­tigt om vi in­te kun­de få till det här ock­så. Vad det i så­da­na fall skul­le le­da till får man fun­de­ra över. Skul­le vi för­lo­ra per­so­nal el­ler kanske få dem att fak­tiskt slu­ta rö­ka? Pauline Cederblad

FO­TO: ARKIV/MOSTPHOTOS

FÖR­BUD. Rök­ning un­der ar­bets­tid fö­reslås bli för­bju­det i Sol­len­tu­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.