Kom­mu­nen skip­par påsk­fjäd­rar

Sol­len­tu­na kom­mun kom­mer in­te att pyn­ta med få­gel­fjäd­rar i år. Istäl­let blir det tyll­bol­lar som ska­par påsk­stäm­ning.

Vi i Sollentuna - - FRONT PAGE - Jo­nas Carls­son jo­nas.carls­[email protected]­rekt­press.se

Ur­sprungstan­ken till att ra­ta fjäd­rar un­der påsk kom­mer från Djurens rätt som vil­le att kom­mu­ner skul­le an­vän­da mer djur­vän­ligt ma­te­ri­al. Or­ga­ni­sa­tio­nen an­ser näm­li­gen att han­te­ring­en av fåg­lar­na bris­ter när det gäl­ler plock­ning av fjäd­rar. Sol­len­tu­na är en av de kom­mu­ner som se­dan någ­ra år ha­kat på uppmaningen från Djurens rätt.

– Vi har tyll­bol­lar­na dels ur ett djur­rätts­per­spek­tiv, men även ur este­tisk syn­punkt. De här syns bätt­re och hål­ler sig frä­scha­re oav­sett vä­der, sä­ger Ka­mi­le Ta­ner, park­för­val­ta­re på Sol­len­tu­na kom­mun.

En­ligt kom­mu­nen bru­kar den här ut­smyck­ning­en va­ra po­pu­lär bland in­vå­nar­na.

– Det är väl­digt upp­skat­tat, just det här att de syns på så långt håll, spe­ci­ellt när det in­te är så bra vä­der, me­nar Ka­mi­le Ta­ner Bru­kar folk va­ra med­vet­na om för­de­lar­na för dju­ren ock­så? – Jag tror de fles­ta är med­vet­na om det, om in­te an­nat så tror jag de blir det nu ef­ter in­ter­vjun, sä­ger Ka­mi­le Ta­ner och skrat­tar li­te lätt.

Ut­smyck­ning­en kom­mer att sit­ta på björkris i fem ron­del­ler längs Sol­len­tu­na­vä­gen och Tu­re­bergs­le­den. I två veckor kan Sol­len­tu­na­bor­na be­skå­da påsk­pyn­tet.

– De kom­mer upp se­nast fre­dag den här vec­kan (vec­ka 12) och tas ned se­nast fre­dag vec­ka 14, en­ligt Ka­mi­le Ta­ner.

FO­TO: CHAR­LOT­TE ÅRLING

PÅSKPYNT. I stäl­let för fjäd­rar an­vän­der kom­mu­nen tyll som pynt un­der påsk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.