ÅTERBLICKEN. FÖR ETT ÅR SE­DAN

Vi i Sollentuna - - HEJ SOLLENTUNA -

... skrev vi om att rädd­nings­tjäns­ten öva­de i Te­gel­ha­gens sko­la, som skul­le ri­vas. ”Att öva i så­da­na här lo­ka­ler vill vi gö­ra mer, men det kan va­ra svårt att få till. Vi mås­te ve­ta att en byggnad ska ri­vas och få till­stånd av kom­mu­nen att få va­ra där”, sa brand­man­nen Sand­ra Bengts­son. En ny sko­la pla­ne­ras vid Te­gel­ha­gens sko­la – en sko­la som ska rym­ma 600 ele­ver i års­kur­ser­na F-9. Den nya sko­lan kom­mer att lig­ga på sam­ma tomt som den be­fint­li­ga sko­lan och be­räk­nas stå klar till hös­ten 2019.

FO­TO: FRI­DA GUNNER BROOKE

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.