För­sko­la utan lo­kal när bygg­lov sägs upp

Moa Rasmus­son (L): ”Be­ho­vet finns in­te läng­re”

Vi i Sollentuna - - Front Page - Jo­nas Carls­son jo­nas.carls­[email protected]­rekt­press.se

Efter 15 år sägs hy­res­av­ta­len för Sil­ver­sko­gens och Sil­ver­bäc­kens för­sko­lors lo­ka­ler upp. Runt 100 barn

på­ver­kas av be­slu­tet och nu är för­äld­rar­na oro­li­ga för vad som sker i fram­ti­den.

För­äld­rar i Sil­ver­dal är kri­tis­ka till kom­mu­nens be­slut om att sä­ga upp bygg­nads­lo­vet för två för­sko­lor i om­rå­det.

Sil­ver­sko­gens och Sil­ver­bäc­kens för­sko­lors lo­ka­ler har haft till­fäl­li­ga bygg­lov. Men nu när fem­ton år har gått kan in­te bygg­lo­ven för­läng­as en­ligt la­gen. Där­för kom­mer hy­res­av­ta­let för Sil­ver­sko­gens lo­ka­ler att sä­gas upp från ju­ni 2019 och Sil­ver­bäc­ken av­tal sägs upp från 2021. Runt 100 barn be­rörs och för­äld­rar­na är nu oro­li­ga för vad som kom­mer hän­da i fram­ti­den.

En­ligt Tom Öst­berg, som har två barn på Sil­ver­sko­gens för­sko­la, är för­äld­rar­na miss­nöj­da med kom­mu­ni­ka­tio­nen från kom­mu­nen. För­sko­lan ska ha fått re­da på be­slu­tet så sent som för­ra mån­da­gen, allt­så in­te spe­ci­ellt lång tid in­nan be­slu­tet fat­tas. För­äld­rar­na är in­te hel­ler nöj- da med er­bju­dan­det om att kom­mu­nen ska hjäl­pa till att hit­ta nya lo­ka­ler för för­sko­lan el­ler att bar­nen ska kun­na få and­ra plat­ser på för­sko­lor i He­le­nelund. Tom Öst­berg har som för­äl­der gjort ett ak­tivt val att de­ras barn ska gå i den här för­sko­lan, med när­het till na­tu­ren, och vill där­för in­te ris­ke­ra att få gö­ra ett ned­byte.

– Vi bor i när­om­rå­det och kän­ner in­te att det finns lik­nan­de lo­ka­ler här. Mitt älds­ta barn har väl­digt myc­ket ener­gi. Vi val­de den här för­sko­lan för att bar­nen får va­ra ute myc­ket och vi mär­ker på ho­nom att han trivs väl­digt bra här, sä­ger Tom Öst­berg.

Han är ock­så oro­lig för tids­pe­ri­o­den in­nan bygg­lo­vet upp­hör.

– Det vi är mest oro­li­ga för är att det blir ett ka­os när barn slu­tar på för­sko­lan in­nan ju­ni 2019 och att pe­da­go­ger sö­ker nya jobb med ris­ken att det ba­ra blir vi­ka­ri­er kvar. Det känns in­te tryggt för bar­nen.

Moa Rasmus­son (L), ord­fö­ran­de för tra­fik- och fas­tig­hets­nämn­den, sä­ger att hon vill hit­ta en lös­ning så att för­sko­lor­na får nya lo­ka­ler el­ler att bar­nen får plats på and­ra för­sko­lor. Men be­slu­tet om lo­ka­ler­na kom­mer trots allt att tas och det kom­mer in­te hel­ler att byg­gas en ny för­sko­la i Sil­ver­dal.

– Be­folk­nings­pro­gno­sen för Sil­ver­dal har förändrats och det be­ho­vet finns in­te läng­re, sä­ger Moa Rasmus­son.

Be­slu­tet skul­le ha ta­gits av nämn­den tors­da­gen den 22 mars. Men den se­na in­for­ma­tio­nen till för­äld­rar­na är en av an­led­ning­ar­na till att be­slu­tet skjuts upp till näs­ta mö­te den 26 april.

– Vi bord­läg­ger det för att ha en di­a­log med för­äld­rar­na. Vi har fö­re­sla­git ett mö­te med för­äld­rar­na den ni­on­de april, sä­ger Moa Rasmus­son.

”Vi val­de den här för­sko­lan för att bar­nen får va­ra ute myc­ket och vi mär­ker på ho­nom att han trivs väl­digt bra här.”

DIALOG. – Vi har fö­re­sla­git ett mö­te med för­äld­rar­na den ni­on­de april, sä­ger Moa Rasmus­son (L), ord­fö­ran­de för tra­fik- och fas­tig­hets­nämn­den.

FO­TO: JONAS CARLS­SON

SILVERSKOGEN. En av de för­sko­lor som be­rörs.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.