S-KRI­TIK MOT FÖR­SÄM­RAD BUSSTRAFIK I EDSBERG

Vi i Sollentuna - - Front Page - Pauline Cederblad

Nu pre­sen­te­rar lands­ting­et si­na nya för­slag till änd­ring­ar i kol­lek­tiv­tra­fi­ken. Edsberg är en av de stads­de­lar som på­ver­kas mest om för­sla­gen går ige­nom.

Tra­fik­för­valt­ning­en i lands­ting­et fö­re­slår fle­ra för­änd­ring­ar i buss­tra­fi­ken i Sol­len­tu­na. I vis­sa fall hand­lar det om för­bätt­ring­ar i form av tä­ta­re av­gång­ar. And­ra lin­jer får mins­kat an­tal av­gång­ar ef­tersom be­lägg­ning­en in­te är till­räck­ligt.

Men mest skul­le Edsberg och även det fram­ti­da Vä­sjö­om­rå­det på­ver­kas, om för­sla­gen går ige­nom, me­nar Ro­ger Sjöberg (S), full­mäk­ti­ge­le­da­mot och Eds­bergs­bo.

– Edsberg är en av de störs­ta kom­mun­de­lar­na som in­te har när­het till spår­bun­den tra­fik. Al­la som bor här är be­ro­en­de av bra busstrafik. Kol­lek­tiv­tra­fi­ken be­hö­ver bli bätt­re, in­te säm­re.

Lin­je 526 som tra­fi­ke­rar Edsberg – Nor­ra Ban­tor­get fö­reslås kas­tas om. 526 ska istäl­let ta över sträc­kan Sol­len­tu­na – Ka­ro­lins­ka sjuk­hu­set och för­läng­as till Frid­hems­plan. Nå­gon di­rekt­buss till stan kom­mer allt­så in­te att gå från Edsberg.

Buss 607 fö­reslås ock­så för­änd­ras. Lin­jen ska kor­tas av till att en­bart trans­por­te­ra sträc­kan Sol­len­tu­na – Dan­de­ryds sjuk­hus. In­te till Ka­ro­lins­ka sjuk­hu­set som den idag gör. Al­la som vill re­sa sö­der om Sol­len­tu­na sta­tion mås­te by­ta buss.

– Buss 607 är en livs­nerv i Edsberg. Men SL:s tra­fik­pla­ne­ra­re har länge haft ett ont öga till den lin­jen ef­tersom det är en av de längsta, om in­te den ängs­ta, buss­lin­jer­na i tä­torts­tra­fik. Det gör den sam­ti­digt oer­hört vik­tig för många, me­nar Ro­ger Sjöberg.

Un­der vå­ren kom­mer syn­punk­ter på de fö­re­slag­na för­änd­ring­ar­na att sam­las in. Un­der vå­ren för­vän­tas frå­gan att be­hand­las po­li­tiskt på lo­kal ni­vå. Se­dan ska kom­mu­nen läm­na ett ytt­ran­de.

I de­cem­ber ska änd­ring­ar­na ge­nom­fö­ras.

FO­TO: PAULINE CEDERBLAD

BUSSTRAFIK. Ro­ger Sjö­berg (S) är kri­tisk till tra­fik­för­valt­ning­ens för­slag på för­änd­ring­ar av buss­tra­fi­ken i Edsberg.

FO­TO: PAULINE CEDERBLAD

Ro­ger Sjö­berg (S).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.