Po­pu­lär båt­tur i Edsvi­ken

Vi i Sollentuna - - Front Page - Pauline Cederblad

Ett nu­me­ra väl­känt vår­tec­ken är snart här. Den 4 maj lät­tar bå­ten mel­lan Edsvi­ken och Stock­holm an­ka­re.

– Det är så upp­skat­tat att det gör det ro­ligt att fort­sät­ta, sä­ger ar­ran­gö­ren Andréas Näs­man.

I år ar­ran­ge­rar Sol­len­tu­na­bon Andréas Näs­man båt­tu­ren för sjät­te gång­en, och bok­ning­ar­na för året rul­lar in för fullt. Tu­ren går i en­kel re­sa. Un­ge­fär hälf­ten åker in till stan för att se­dan stan­na kvar där, me­dan de and­ra väl­jer ett trev­li­ga­re färd­me­del hem från job­bet. Någ­ra åker bå­de fram och till­ba­ka.

– Man får se Sol­len­tu­na på ett helt an­nat sätt och får en käns­la för plat­sen där man bor. Edsvi­ken är otro­ligt vac­kert. Men många som bor här har säl­lan fått se det. Och ty­värr är det nog en hel del per­so­ner som tror att Edsvi­ken är en sjö. Jag läs­te en mäk­laran­nons för en tid se­dan där det be­skrevs att fas­tig­he­tens låg ett sten­kast från Edsvi­kens sjö, sä­ger Andréas Näs­man.

Fram tills för någ­ra da­gar se­dan vi­sa­de det sig vil­ka som bru­kar fa­mil­jens pro­jekt­le­da­re när det kom­mer till re­sor. 100 pro­cent av bok­ning­ar­na var näm­li­gen gjor­da av kvin­nor.

– Nu har det åt­minsto­ne tril­lat in ett kill­namn, sä­ger Andréas Näs­man och skrat­tar.

Egent­li­gen tyc­ker han att kom­mu­nen bor­de ar­ran­ge­ra båt­tu­ren.

– Men det hän­de ald­rig, så jag gjor­de det själv istäl­let. Kom­mu­nen bor­de job­ba mer ak­tivt för be­söksnä­ring­en över hu­vud ta­get. Edsvik bor­de va­ra mo­dernt och loc­ka al­la, oav­sett ål­der. Nu är det väl­digt mos­sigt.

FO­TO: PRIVAT

BÅT. Den 4 maj går båt­tu­ren från Edsvik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.