Äld­re får skjuts på cy­kel

Vi i Sollentuna - - Nyheter -

Bo­en­de på äldre­bo­en­den kan nu se fram emot cy­kel­tu­rer. Sol­len­tu­na kom­mun har gått med i or­ga­ni­sa­tio­nen Cyk­ling utan ål­der och köpt in ellåd­cyklar med plats för två re­se­nä­rer. Äldre­bo­en­den i kom­mu­nen kan få lå­na cyk­lar­na.

– Vi vill ge äld­re chan­sen att kom­ma ut på en cy­kel­tur och ta del av den cy­kel­sats­ning som kom­mu­nen ge­nom­för. Oav­sett ål­der ska al­la kun­na upp­le­va fri­he­ten som cy­keln er­bju­der, sä­ger Moa Rasmus­son (L), ord­fö­ran­de, tra­fik- och fas­tig­hets­nämn­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.