Mer ut­sat­ta – än­då är krock­doc­kor ojäm­li­ka

Vi i Sollentuna - - Bil & Motor -

Trots att kvin­nor rå­kar ut för whiplash-ska­dor dubbelt så of­ta som män, an­vänds det fort­fa­ran­de ing­en krock­doc­ka som mot­sva­rar en ge­nom­snitt­lig kvin­na. Det gör att de tes­ter som ut­förs med krock­doc­kor blir miss­vi­san­de för kvin­nor.

Krock­doc­kor har fun­nits se­dan fem­ti­o­ta­let och ut­veck­las stän­digt. Eu­ro NCAP, sam­ar­bets­or­ga­ni­sa­tion som sä­ker­hets­tes­tar bi­lar, an­vän­der fle­ra oli­ka krock­doc­kor idag.

De re­pre­sen­te­rar bland an­nat en ge­nom­snitt­lig man och de fem pro­cent av den vux­na be­folk­ning­en som är kor­tast. Men nå­gon krock­doc­ka för den ge­nom­snitt­li­ga kvin­nan an­vänds in­te, trots att en så­dan finns fram­ta­gen.

FO­TO: MOSTPHOTOS

TEST. Krock­re­sul­tat blir miss­vi­san­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.