Kris på Bögs gård ef­ter torr som­mar

Anders Ström: ”Kan ba­ra hop­pas på regn”

Vi i Sollentuna - - Front Page - Pauline Cederblad [email protected]­rekt­press.se

En blöt höst och en ovan­ligt torr som­mar har för­stört skör­den över he­la lan­det. Kö­er­na till slak­te- ri­er­na är långa. På Bögs gård över­vä­ger man att säl­ja kött di­rekt till kon­su­men­ter­na.

En ovan­ligt torr och varm för­som­mar som fö­re­gåtts av en blöt höst har för­stört skörd över he­la lan­det. Anders Ström på Bögs gård är en av al­la de bön­der som nu är oro­li­ga in­för hös­ten.

– Det kom­mer att bli väl­digt tufft fram­ö­ver, sä­ger han.

Växt­lig­he­ten på äng­en in­till grus­vä­gen som le­der upp till Bögs gård ska va­ra näs­tan mid­je­hög vid den här ti­den. Nu be­står äng­en av näs­tan ute­slu­tan­de ogräs. Det lil­la spann­mål som väx­er är kort och torrt. Grä­set som såtts un­der för att bli en gräs­mat­ta till näs­ta år har dött.

En stor del av årets skörd är re­dan för­störd. Den blö­ta hös­ten gjor­de att vat­ten sam­la­des på mar­ken. Un­der vin­tern frös vatt­net och det som od­lats fick ing­et sy­re un­der isen. Att det se­dan dess va­rit osed­van­ligt torrt och varmt har för­vär­rat si­tu­a­tio­nen yt­ter­li­ga­re.

– Ska­dan är re­dan skedd på spann­må­let när det har va­rit så här torrt. Det åter­häm­tar sig in­te. Nu kan jag ba­ra hop­pas på regn så att vi kan få en hyf­sad and­ra skörd. Får vi in­te det blir det rik­tigt svårt, sä­ger Anders Ström som dri­ver Bögs gård.

Som det ser ut nu kom­mer skör­den att bli ba­ra hälften så stor som den bru­kar, och be­hö­ver, va­ra.

– Det bru­kar va­ra ett bra år, och se­dan nå­got år som ”Det kom­mer att fin­nas för myc­ket kött för slak­te­ri­er­na.” ge­ne­re­rar säm­re. Men då finns det re­ser­ver se­dan ti­di­ga­re år. Nu har vi haft två år som gett då­lig skörd på grund av tor­ka mitt i som­ma­ren. Så det finns inga re­ser­ver läng­re. Jag kan in­te ringa till Skå­ne och be om halm till dju­ren, de har ock­så slut, be­rät­tar Anders Ström.

Att re­serv­lag­ren av fo­der till dju­ren har ta­git slut över he­la lan­det har för­satt många bön­der i en svår si­tu­a­tion.

– Har man in­te be­ten till dju­ren och re­serv­lag­ren av fo­der är slut blir det rik­tigt tufft. Det är re­dan långa kö­er till slak­te­ri­er­na in­för hös­ten. Jag har till och med hört vis­sa över­vä­ga nödslakt. Då tar man bort dju­ret men får inga peng­ar för det. Det kom­mer att fin­nas för myc­ket kött för slak­te­ri­er­na.

Det är ingen­ting som är ak­tu­ellt i nu­lä­get på Bögs gård, för­säk­rar Anders Ström. Han hop­pas istäl­let kun­na säl­ja myc­ket så kal­lat åter­tagskött till hös­ten. Det be­ty­der att köt­tet köps di­rekt av går­den istäl­let för från slak­te­ri­er­na.

– Vi mås­te gö­ra så här. Det kom­mer att bli tufft fram­ö­ver. Så istäl­let för att be­hål­la dju­ren som ska gå till slakt någ­ra yt­ter­li­ga­re må­na­der är vår plan att säl­ja myc­ket kött di­rekt till Sol­len­tu­na­bor­na i höst. Då går det åt mind­re fo­der må­na­der­na ef­ter.

FOTO: PAULINE CEDERBLAD

BÖGS GÅRD. Anders Ström på Bögs gård är oro­lig över att skör­den ser ut att bli ba­ra hälften så stor i år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.