ULF ÖPP­NAR SIN TRÄDGÅRD

Vi i Sollentuna - - Front Page - Pauline Cederblad

På söndag öpp­nar en mängd träd­går­dar runt om i lan­det upp för be­sö­ka­re. En av de du kan be­sö­ka är Ulf An­ders­sons asi­e­nin­spi­re­ra­de trädgård i He­le­nelund. Här lig­ger fo­kus på käns­lan istäl­let för väx­ter­na.

Ulf An­ders­sons trädgård på Amo­ri­na­vä­gen i He­le­nelund är ”ba­ra” 780 kvadrat­me­ter stor – men in­ne­hål­ler många oli­ka rum och förvånansvärt myc­ket att tit­ta på.

Han har ar­be­tat med fa­mil­jens trädgård i 14 år. Ti­di­ga­re be­stod den till stor del av en oan­vänd­bar och brant slänt. Nu rym­mer den mäng­der av väx­ter, en asi­a­tisk pa­vil­jong, växt­hus och rin­nan­de vat­ten.

Nå­gon ex­pert på väx­ter är han in­te, fast­slår han på en gång. De väx­ter han har är fram­för allt i grö­na och li­la ny­an­ser.

– Det vik­ti­gas­te för mig är käns­lan i träd­går­den. Jag är en estet. När det gäl­ler väx­ter­na väl­jer jag så­dant jag tyc­ker pas­sar bra och pro­var mig fram om det fun­ge­rar el­ler in­te. Det finns många and­ra som är duk­ti- ga­re på väx­ter än vad jag är, sä­ger Ulf An­ders­son.

Myc­ket av det som finns i träd­går­den är så­dant som fått en ny funk­tion. Kant­ste­nar som an­vänds vid trot­to­ar­kan­ter bil­dar en asym­met­risk trappa och en del av hu­set in­nan det re­no­ve­ra­des har med hjälp av li­te trall bli­vit en bänk. Ste­nar­na som ut­gör små sti­gar runt om i träd­går­den har han hit­tat ute och se­dan klyvt i hal­vor. Vis­sa av ste­nar­na har han häm­tat på väg hem från Ar­lan­da när av­slu­tat en ar­bets­dag som flyg­värd.

– Jag har all­tid en ful flee­ce­trö­ja som lig­ger i i bi­len. Ibland kan jag stan­na till mitt i nat­ten på väg hem från job­bet, by­ta om till ”ful­trö­jan”, ta på mig pann­lam­pan och gå ut i sko­gen och le­ta ste­nar, sä­ger han och skrat­tar.

Var­je år tar han sig an ett nytt pro­jekt i träd­går­den. Nu har han hun­nit tre varv. Det finns he­la ti­den de­lar att för­änd­ra och för­bätt­ra. Det se­nas­te pro­jek­tet var att ska­pa en re­lax­av­del­ning på en oan­vänd del av tom­ten.

– Jag vill att träd­går­den ska va­ra tre­di­men­sio­nell och att det ska fin­nas oli­ka rum att vis­tas i och upp­täc­ka. Be­lys­ning­en är vik­tig ock­så. Vi har 70 lam­por runt om i träd­går­den som ly­ser upp de oli­ka de­lar­na på ett dis­kret sätt.

För ho­nom er­bju­der träd­går­den ett lugnt av­brott från job­bet som flyg­värd.

– Jag är in­te så myc­ket för att tit­ta på tv och så­dant. Jag är ute och pyss­lar i träd­går­den. Det är väl­digt av­kopp­lan­de. Vem be­hö­ver ett gym när man kan job­ba i träd­går­den? På söndag, den 1 ju­li, äger Tu­sen träd­går­dar rum – och träd­går­dar över he­la lan­det öpp­nar upp för be­sö­ka­re. För Ulf An­ders­son blir det tred­je gång­en han är med.

– Det bru­kar va­ra väl­digt trev­ligt. Förs­ta året ha­de vi 250 be­sö­ka­re un­der den da­gen. Det är ro­ligt att få in­spi­re­ra and­ra.

FOTO: PAULINE CEDERBLAD

TRÄDGÅRD. Ulf An­ders­son vi­sar upp fa­mil­jens ja­pa­nin­spi­re­ra­de gröns­ka på söndag när ”Tu­sen träd­går­dar” hålls över he­la lan­det.

FOTO: PAULINE CEDERBLAD

TRÄDGÅRD. Ulf An­ders­son vi­sar upp fa­mil­jens ja­pa­nin­spi­re­ra­de trädgård på söndag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.