”Upp­täck de bort­glöm­da ytor­na”

Vi i Sollentuna - - Front Page - Grupple­da­re tra­fik- och fas­tig­hets­nämn­den

När vi sam­ta­lar med Sol­len­tu­na­bor kom­mer sköt­seln av vå­ra ge­men­sam­ma ute­mil­jö­er of­ta upp spon­tant. De fles­ta vill ha fint och triv­samt runt sig. Sol­len­tu­na blir en allt mer tät­be­fol­kad kom­mun. Det gör att sköt­seln av de ge­men­sam­ma ytor­na blir allt vik­ti­ga­re.

Många Sol­len­tu­na­bor vi­sar ett stort en­ga­ge­mang och kom­mer med kon­struk­ti­va för­slag om hur det bor­de va­ra. I en allt mer stads­lik kom­mun är det vik­tigt att kom­mu­nen sva­rar upp. Kom­mu­nen gör re­dan myc­ket som är bra och det finns pla­ner på att gö­ra än­nu mer, men den mo­de­rat­led­da ma­jo­ri­te­ten har in­te av­satt re­sur­ser till al­la go­da pla­ner. Vi an­ser att det krävs stör­re in­sat­ser och re­sur­ser för att det ska bli rik­tigt bra. Vi har iden­ti­fi­e­rat fy­ra hu­vud­sak­li­ga om­rå­den där för­bätt­ring­ar be­hö­ver ske:

Upp­täck de bort­glöm­da ytor­na. Kom­mu­nen äger en hel del mark runt om i kom­mu­nen som var­ken är be­byggd el­ler ian­språk­ta­gen på an­nat sätt. Många av des­sa om­rå­den sköts in­te på ett god­tag­bart sätt även om de lig­ger in­ne i tät­be­byggt om­rå­de.

Stör­re lång­sik­tig­het i park­sköt­seln. Det svå­ra är in­te att an­läg­ga par­ker, plan­te­ring­ar och and­ra ytor ut­an att se­dan skö­ta dem till sam­ma stan­dard som de an­lagts. Vi har sett många ex­em­pel där det gjorts am­bi­tiö­sa an­lägg­ning­ar som se­dan fått för­fal­la.

Bätt­re städ­ning av ga­tor och torg. Vi ser ock­så ett be­hov av bätt­re städ­ning och sköt­sel av ga­tor, torg och and­ra ge­men­sam­ma ytor runt om i kom­mu­nen.

Tryg­ga­re mil­jö­er i mör­ker. Un­der sto­ra de­lar av året är Sve­ri­ge ett mörkt land det ger ett be­hov av en ga­tu­be­lys- ning som ly­ser upp och ger ute­mil­jö­er som upp­levs tryg­ga av Sol­len­tu­na­bor­na även ef­ter skym­ning­en.

Vi So­ci­al­de­mo­kra­ter av­sat­te i vårt bud­ge­tal­ter­na­tiv för 2019 mer peng­ar än den mo­de­rat­led­da ma­jo­ri­te­ten för att för­bätt­ra sköt­seln av vå­ra par­ker, grön- och na­tur­om­rå­den samt till bätt­re städ­ning på ga­tor och torg. Vi vill ock­så för­bätt­ra ga­tu­be­lys­ning­en. Med en bätt­re sköt­sel av vå­ra ge­men­sam­ma ytor ökar triv­sel och trygg­het i vår kom­mun. Det vin­ner al­la Sol­len­tu­na­bor på. Ro­ger Sjö­berg (S), Bätt­re sköt­ta ytor ökar triv­seln i stan

FOTO: PAULINE CE­DER­BLAD/AR­KIV

ANIARAPLATSEN. In­sän­dar­skri­ben­ten vill att kom­mu­nen sat­sar på de ge­men­sam­ma ytor­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.