Man greps miss­tänkt för mord

Man an­hål­len miss­tänkt för mord på Malm­vä­gen

Vi i Sollentuna - - Front Page - Jonas Carlsson 070-78 78 706 [email protected] di­rekt­press.se Leif Ol­den­burg 070-78 72 073 leif.ol­den­[email protected] di­rekt­press.se

En man i Sol­len­tu­na är an­hål­len för mord. En­ligt upp­gift ska en kvin­na ha le­gat död i en lä­gen­het i fle­ra dygn.

En man greps på tis­dags­kväl­len se­dan fle­ra gran­nar miss­tänkt att sa­ker och ting in­te stod rätt till i lä­gen­he­ten på Malm­vä­gen.

– Det var en per­son som an­hölls i mor­se (un­der ons­da­gen), sä­ger Lars By­ström, pressta­les­per­son för po­li­sen. Vet ni vil­ken re­la­tion off­ret och den miss­tänk­te ha­de? – Det är ing­et som vi kom­men­te­rar. Vad har ni hit­tat i lä­gen­he­ten?

– Even­tu­el­la be­slag är ingen­ting som vi kom­men­te­rar.

En­ligt Af­ton­bla­det ska en gran­ne ha ringt på dör­ren un­der tis­da­gen.

– Jag tror de var där för att häm­ta post. Den här man­nen som nu är gri­pen öpp­na­de och det luk­ta­de fruk­tans­värt där in­i­från, be­rät­tar en an­nan gran­ne för tid­ning­en.

När Vi i Sol­len­tu­na var på plats un­der ons­dags­mor­go­nen gick det fort­fa­ran­de att kän­na en på­tag­lig lukt. En man som var ute och pro­me­ne­ra­de längs Malm­vä­gen ha­de hört ta­las om det miss­tänk­ta mor­det.

– Det är li­te sjukt fak­tiskt, sa han.

När po­li­sen ring­de på dör­ren på tis­dags­kväl­len be­fann sig den nu an­håll­ne man­nen i lä­gen­he­ten.

Po­li­sen har för­hört gran­nar och ge­nom­fört en tek­nisk un­der­sök­ning av lä­gen­he­ten.

Un­der ons­da­gen miss­tänk­tes man­nen för mord al­ter­na­tiv dråp. Man­nens för­svars­ad­vo­kat Sar­gon De Bas­so sä­ger att man­nen för­ne­kar brott. I öv­rigt har för­svars­ad­vo­ka­ten i nu­lä­get inga kom­men­ta­rer.

”Det är li­te sjukt fak­tiskt.”

FOTO: JONAS CARLSSON

GRI­PEN. En man greps i lä­gen­he­ten på Malm­vä­gen miss­tänkt för mord.

SPÄRRAT. Tek­ni­ker un­der­sök­te lä­gen­he­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.