Po­li­ti­kern: ”Jag kan för­stå at­t­det känns orätt­vist”

Att in­fö­ra ett max­tak hand­lar bå­de om hem­tjänst­per­so­na­lens vill­kor och om vård­möj­lig­he­ter, en­ligt nämnd­ord­fö­ran­de An­na-Le­na Jo­hans­son.

Vi i Sollentuna - - Nyheter - Ul­ri­ca An­ders­son ul­ri­ca.an­ders­[email protected]­rekt­press.se

Nämn­den har va­rit enig om att sät­ta ett tak på 180 tim­mars hem­tjänst i må­na­den, ett be­slut som togs i mars för­ra året.

– Det finns fle­ra skäl till det. Dels hand­lar det om vil­ken vård och om­sorg man kan ge i det eg­na hem­met. Dels om ar­bets­mil­jön för per­so­na­len, när man be­hö­ver hjälp av två för att för­flyt­ta sig på to­a­let­ten kan det va­ra för ont om plats. Det är ock­så en frå­ga om vad hem­tjänst­per­so­na­len är

ut­bil­da­de till, det är in­te ovan­ligt att per­so­ner som har så myc­ket in­sat­ser är mul­ti­sju­ka, sä­ger An­na-Le­na Jo­hans­son (L), vård- och om­sorgs­nämn­dens ord­fö­ran­de.

Frå­gan är in­te helt en­kel och det finns un­dan­tag till max­ta­ket.

– Om det är en väl­digt ung per­son som in­te pas­sar på äldre­bo­en­de el­ler om man vet att till­stån­det är till­fäl­ligt. I li­vets slut­ske­de kan man ha mer in­sat­ser. När nå­gon an­sö­ker om mer än 180 tim­mars hem­tjänst, tas ären­det upp av vård- och om­sorgs­nämn­dens ar­bets­ut­skott. Där sit­ter fy­ra po­li­ti­ker från ma­jo­ri­tet och op- po­si­tion och de har va­rit över­ens i de ären­den som hit­tills ta­gits upp.

– Se­dan kan det fin­nas löf­ten om att man all­tid ska ta hand om varand­ra. Men man kan in­te lo­va att sam­häl­let gör det. Jag kan för­stå att det känns orätt­vist, men det finns en gräns för vad sam­häl­let kan stäl­la upp med och de all­ra fles­ta tyc­ker att det är gans­ka tryggt och skönt att flyt­ta, sä­ger An­na-Le­na Jo­hans­son.

En hand­full ären­den har över­kla­gats vi­da­re; de fles­ta har kom­mu­nen fått rätt i. För en per­son har kom­mu­nen där­e­mot fått bak­läxa och be­vil­jat tim­mar­na.

Äldre­omsorgs­che­fen Anet­te Ce­der har in­te läst in sig på det ak­tu­el­la ären­det. Men ge­ne­rellt sett för kom­mu­nen ett re­so­ne­mang om att mins­ka ner på an­ta­let tim­mar istäl­let för att ge av­slag. Så sent som härom­da­gen var det en per­son som re­vi­de­ra­de sin an­sö­kan ef­ter att ha in­for­me­rats om att max­ta­ket ha­de nåtts, en­ligt hen­ne.

– Det be­ror ock­så vad det är för typ av in­sat­ser. Det är svårt att se över dub­bel­be­man­ning, till ex­em­pel. Det kan va­ra and­ra in­sat­ser som man kanske in­te rik­tigt be­hö­ver, me­dan en del sa­ker kanske in­te går att ta bort i an­sö­kan, sä­ger hon.

FOTO: PAULINE CEDERBLAD

HEM­TJÄNST. An­na-Le­na Jo­hans­son (L) le­der vård- och om­sorgs­nämn­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.