Fa­mil­jer rå­na­des på dy­ra bi­lar

Vi i Sollentuna - - Nyheter - Leif Ol­den­burg

De bo­en­de i vil­lan rå­na­des på vär­desa­ker och en Mer­ce­des. Rå­net in­träf­fa­de i Sol­len­tu­na på mån­dags­kväl­len.

– Det är en en­sam gär­nings­man, det har in­te va­rit någ­ra va­pen syn­li­ga men han har ho­tat om att han haft va­pen, sä­ger Mats Al­mqvist, po­li­sens vakt­ha­van­de be­fäl i Stock­holms län, till Af­ton­bla­det.

Så här skri­ver man­nen i fa­mil­jen på Fa­ce­book om rå­net:

”I går kväll vid 19 ti­den blev min fru rå­nad i vårt hem i Sol­len­tu­na. Jag och bar­nen ha­de åkt till en lek­park (som tur var för bar­nen). En maske­rad man gick in ge­nom vårt ute­rum på bak­si­dan och in i var­dags­rum­met där min fru låg sjuk i sof­fan. Han ho­ta­de hen­ne med pi­stol och kräv­de att få al­la smyc­ken, guld, mo­bil, bank­kort, ko­der etc. och gick ef­ter hen­ne i hu­set. Han tog sen vår bil och läm­na­de i full fart. Min fru är ef­ter om­stän­dig­he­ter­na hyf­sat ok men jag tror choc­ken sit­ter i fort­fa­ran­de…” Rå­na­ren för­svann från plat­sen med bi­len.

Ett lik­nan­de rån in­träf­fa­de i sön­dags kväll då två be- väp­na­de män tog sig in i en vil­la i Sol­len­tu­na. Även då tving­a­de rå­nar­na till sig nyck­lar­na till en Mer­ce­des och för­svann från plat­sen i bi­len. Vid den­na tid­nings press­lägg­ning fanns det inga upp­gif­ter om ha­de nå­gon miss­tänkt gri­pits för nå­got av rå­nen, skri­ver Af­ton­bla­det.

FOTO: MOSTPHOTOS

DYR. Två kväl­lar i rad rå­na­des fa­mil­jer i Sol­len­tu­na på dy­ra Mer­ce­des­bi­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.