Tu­rer­na

Vi i Sollentuna - - Nyheter - KÄLLA: SOL­LEN­TU­NA KOM­MUN/DOMSTOLARNA

MER än 180 tim­mar hem­tjänst per må­nad ska in­te be­vil­jas utan sär­skil­da skäl, be­slu­ta­de vård- och om­sorgs­nämn­den i mars i fjol.

DE in­sat­ser som Eu­ge­nia An­ders­son är i be­hov av, och som hon ti­di­ga­re haft, upp­går till 270 tim­mar. Be­ho­ven är så sto­ra att det är mer lämp­ligt med en pla­ce­ring på äldre­bo­en­de, en­ligt kom­mu­nen. Jäm­fört med en bo­en­de­pla­ce­ring blir hem­tjäns­ten dub­belt så dyr.

DET­TA och att kvin­nan kan till­för­säk­ras en skä­lig lev­nads­ni­vå på bo­en­det gör att kom­mu­nen haft fog för sitt av­slag, en­ligt dom­sto­len.

VARE sig kam­mar­rät­ten el­ler Högs­ta för­valt­nings­dom­sto­len har be­vil­jat pröv­nings­till­stånd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.