Kur­sen där al­la får jobb

Glöm­de du att sö­ka kur­ser till hög­sko­lan i höst? Miss­trös­ta in­te. Det finns ut­bild­ning­ar som fort­fa­ran­de tar emot sö­kan­de. Till ex­em­pel kan du plug­ga pro­gram­me­ring och bli ga­ran­te­rad fast an­ställ­ning.

Vi i Sollentuna - - Sidan 1 - Pa­trik Ek­ström

Sve­ri­ges häf­ti­gas­te sko­lor tar fort­fa­ran­de emot sö­kan­de. Det hand­lar om Aca­de­my som hål­ler högin­ten­si­va kur­ser i pro­gram­me­ring i Kis­ta.

– Vi för­sö­ker an­pas­sa ut­bild­ning­en ef­ter vad ar­bets­mark­na­den ef­ter­frå­gar prak­tiskt. Det du lär dig hos oss kom­mer du syss­la med förs­ta da­gen på job­bet, sä­ger Sis­sel Ga­de som är pro­gram ma­na­ger på Aca­de­my.

Kon­cep­tet har en ame­ri­kansk fö­re­bild.

– I USA får du be­ta­la för den här ty­pen av IT boot camp, men i Sve­ri­ge är vi va­na vid gra­tis ut­bild­ning så vi har fått an­pas­sa oss och det har vi gjort ge­nom sam­ar­be­tet med Aca­de­mic work, sä­ger Sis­sel Ga­de.

Ef­ter ba­ra tolv vec­kors hår­da stu­di­er är stu­den­ter­na ga­ran­te­ra­de fast an­ställ­ning med ga­ran­te­rad lön som kon­sul­ter på Aca­de­mic work.

Inga for­mel­la krav ställs på sö­kan­den. In­te ens gym­na­si­e­ut­bild­ning.

– Det en­da vi krä­ver är att man är över 18 år och kan svens­ka. Du be­hö­ver in­te ha sett en kod­rad in­nan, sä­ger Sis­sel Ga­de.

Ur­vals­pro­ces­sen är dock tuff ef­tersom fle­ra hund­ra sö­ker ut­bild­ning­en som ba­ra har 30 plat­ser.

– Det är kog­ni­ti­va tes­ter, in­ter­vju­er och per­son­lig­hets­tes­ter. Det vik­ti­gas­te är att man är mo­ti­ve­rad, sä­ger Sis­sel Ga­de.

Vad är det för typ av män­ni­skor som sö­ker ut­bild­ning­en?

– Det finns inga ste­re­o­ty­per. Vi har män­ni­skor av al­la et­ni­ci­te­ter och bak­grun­der; pi­lo­ter, lä­ka­re, bi­o­tek­ni­ker och fri­sö­rer, sä­ger Sis­sel Ga­de.

FOTO: MOSTPHOTOS

TUFFT. Ur­vals­pro­ces­sen är tuff – men al­la får jobb ef­ter ut­bild­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.