SPLITT­RAD KOM­MUN GÅR TILL VAL

Sol­len­tu­na är för­u­tom Sö­der­täl­je den en­da kom­mun i länet som har valin­for­ma­tion på and­ra språk än svens­ka och fins­ka på si­na hem­si­dor.

Vi i Sollentuna - - Front Page - Pauline Cederblad

Un­ge­fär var ti­on­de per­son som har röst­rätt i va­let till kom­mun- och lands­tings­full­mäk­ti­ge har med­bor­gar­skap i ett an­nat land än Sve­ri­ge. Men trots det sak­nar de fles­ta kom­mu­ner in­for­ma­tion om det kom­man­de va­let på and­ra språk än svens­ka och fins­ka. Många kom­mu­ner har valt att län­ka vi­da­re till Val­myn­dig­he­tens hem­si­da – men ba­ra Sol­len­tu­na och Sö­der­täl­je har egen in­for­ma­tion på and­ra språk, vi­sar en kart­lägg­ning som Sve­ri­ges Te­le­vi­sion har gjort. – Of­ta är län­ken på svens­ka och det är svårt att hit­ta in­for­ma­tio­nen på ett bra sätt, sä­ger Anna Fleur, val­sam­ord­na­re på Sol­len­tu­na kom­mun.

Hon är en av dem som ar­be­tar ut­i­från ett upp­drag som kom från den po­li­tis­ka ma­jo­ri­te­ten: att öka val­del­ta­gan­det i Sol­len­tu­na.

Un­der vå­ren har oli­ka in­sat­ser ge­nom­förts för att upp­nå det. Två de­mo­kra­ti­fö­re­läs­ning­ar har ar­ran­ge­rats – en på lätt svens­ka och en på ara­bis­ka. Den 20 au­gusti kom­mer yt­ter­li­ga­re två fö­re­läs­ning­ar äga rum. Bro­schy­rer på sex oli­ka språk har ta­gits fram och af­fi­scher har satts upp.

– Vi kom­mer också att be­sö­ka SFI och ta med oss ett val­bås. Då får man ser hur de ser ut och hur röst­ning­en går till rent prak­tiskt, be­rät­tar Anna Fleur.

En stor ut­ma­ning är att nå ut med in­for­ma­tion om vil­ka som är röst­be­rät­ti­ga­de, och hur va­len i Sve­ri­ge går till.

– Det är in­te kom­pli­ce­rat att rös­ta i Sve­ri­ge till skill­nad från vis­sa and­ra län­der. Det är ba­ra att ta med sitt röst­kort. Och om man tap­par bort kor­tet så går det att få nya. Många som är nya i Sve­ri­ge tror kanske att det är krång­ligt, el­ler sak­nar till­tro till att va­len går till som de ska, me­nar Bib­bi Ahl­berg, val­sam­ord­na­re.

År 2014 rös­ta­de 84,3 pro­cent av de röst­be­rät­ti­ga­de Sol­len­tu­na­bor­na i va­let till kom­mun­full­mäk­ti­ge. Nå­got ut­ta­lat mål kring hur många som ska rös­ta i årets val finns in­te.

– Vi hop­pas ba­ra att många ska rös­ta. Se­dan får vi ut­vär­de­ra och se vil­ka in­sat­ser som har haft störst ef­fekt, sä­ger Bib­bi Ahl­berg.

FOTO: PAULINE CEDERBLAD

VA­LET. Val­sam­ord­nar­na Anna Fleur och Bib­bi Ahl­berg för­be­re­der in­för va­let i sep­tem­ber. I Sol­len­tu­na är det stor skill­nad mel­lan oli­ka om­rå­dens po­li­tis­ka sym­pa­ti­er.

FOTO: PAULINE CEDERBLAD

VA­LET. Val­sam­ord­nar­na Anna Fleur och Bib­bi Ahl­berg för­be­re­der allt ma­te­ri­al in­för va­let i sep­tem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.