M sva­rar om trygg­he­ten

Vi i Sollentuna - - Front Page -

Joakim Jonsson (S) skri­ver i Vi i Sol­len­tu­na 11/8 om hur hans par­ti vill ska­pa trygg­het. Än­då äg­nas in­te mer än en en­skild me­ning i tex­ten om vad (S) vill gö­ra för att ska­pa trygg­het och då hand­lar det in­te ens om di­rek­ta trygg­hets­sats­ning­ar. Re­s­te­ran­de in­ne­håll hand­lar om ro­sa re­ge­ring­ens trygg­hets­ar­be­te i ti­der av allt­mer råa vålds­brott, ut­bre­dan­de gäng­kri­mi­na­li­tet och om­fat­tan­de po­lis­brist. Sam­ti­digt är det po­si­tivt att Joakim lyf­ter kom­mu­nens tä­ta sam­ar­be­te med po­li­sen som kom­mit till stånd på Mo­de­ra­ter­nas ini­ti­a­tiv och som följs upp re­gel­bun­det.

Vi mo­de­ra­ter tar an­svar för trygg­he­ten i Sol­len­tu­na. Som ex­em­pel har vi in­för 2019 pre­sen­te­rat en bud­get i ba­lans med tyd­li­ga sats­ning­ar på trygg­het ge­nom he­la li­vet. Vi för­stär­ker för­sko­lan ef­tersom det är där trygg­hets­ska­pan­de ar­be­te bör­jar. Ex­tra re­sur­ser till­förs även för att ut­ö­ka trygg­he­ten på ga­tor och torg ge­nom ett nytt ord­nings­vakts­för­ord­nan­de och bätt­re och snab­ba­re klot­ter­sa­ne­ring.

Al­la Sol­len­tu­na­bor ska kän­na sig tryg­ga, oav­sett tid på dyg­net och i al­la kom­mun­de­lar. Jag kom­mer ald­rig att nöja mig med mind­re.

Henrik Thu­nes (M) kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de

Vi mo­de­ra­ter tar an­svar för trygg­he­ten i Sol­len­tu­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.