Så rös­ta­de di­na gran­nar i se­nas­te va­let

Sto­ra skill­na­der mel­lan om­rå­de­na

Vi i Sollentuna - - Nyheter -

■■ Sol­len­tu­na har va­rit en blått styrd kom­mun i år­tion­den. Så ha­de det in­te sett ut om de som bor i Bag­ar­by­om­rå­det fått be­stäm­ma. Här fick näm­li­gen So­ci­al­de­mo­kra­ter­na och Väns­ter­par­ti­et till­sam­mans 67 pro­cent av rös­ter­na vid det se­nas­te va­let. Lågt stöd för Fi

Sol­len­tu­na­bor­na gav ing­et stort stöd till Fe­mi­nis­tiskt Ini­ti­a­tiv det se­nas­te va­let. Bäst gick det dock i Rotsun­da där fick strax över en pro­cent av rös­ter­na.

Skäl­by gil­lar Kristdemokraterna

Om­rå­det Skäl­by/Ängstorp är det om­rå­de där Kristdemokraterna är mest po­pu­lä­ra. Här fick de vid för­ra va­let 7,46 pro­cent av rös­ter­na. Desto mind­re po­pu­lä­ra är de i Eds­bergs cent­rum där de ba­ra fick 2,47 pro­cent av rös­ter­na.

Bag­ar­by rös­tar rött

De som bor i val­kret­sar­na som går un­der nam­nen Öst­ra och Väst­ra Bag­ar­by rös­ta­de rött i det se­nas­te va­let. I Öst­ra Bag­ar­by har So­ci­al­de­mo­kra­ter­na sitt all­ra störs­ta stöd, med näs­tan 56 pro­cent av rös­ter­na för­ra va­let. Det var även här Väns­ter­par­ti­et var mest po­pu­lä­ra år 2014, med 11,23 pro­cent av rös­ter­na.

Desto tuf­fa­re är det här för fle­ra av de and­ra par­ti­er­na. Den här val­kret­sen är näm­li­gen den där Mo­de­ra­ter­na, Li­be­ra­ler­na och Cen­ter­par­ti­et al­la har minst stöd i he­la kom­mu­nen. Mo­de­ra­ter­na fick sist 11,05 pro­cent här och Cen­ter­par­ti­et ba­ra en pro­cent.

Sol­len­tun­par­ti­et vin­ner på Vä­sjö­de­bat­ten

Att Sol­len­tu­na­par­ti­et va­rit en starkt kri­tisk röst gäl­lan­de Vä­sjöpro­je­ket och vad det in­ne­bär för ex­em­pel­vis sport­fäl­tet, är san­no­likt en av för­kla­ring­ar­na till att det är här par­ti­et har störs­ta de­len av si­na väl­ja­re. I Väst­ra Eds­berg fick de 24,13 pro­cent av rös­ter­na, och i Öst­ra Eds­berg 27,67 pro­cent.

Mo­de­ra­ter­nas star­kas­te fäs­te: Sjö­berg

De som bor i Sil­ver­dal och Nor­ra Edsvi­ken är för­tjus­ta i Mo­de­ra­ter­na. Men den kom­mun­del där Mo­de­ra­ter­na har flest väl­ja­re är fak­tiskt Sjö­berg. Här fick par­ti­et näm­li­gen 56,4 pro­cent av rös­ter­na vid det se­nas­te va­let. Men det är sto­ra skill­na­der in­om en li­ten geo­gra­fisk yta. I val­kret­sen Sjö­bergs cent­rum fick de näm­li­gen ba­ra drygt 31,4 pro­cent av rös­ter­na. Näst mest po­pu­lä­ra i Sjö­berg är Li­be­ra­ler­na som fick 12,7 pro­cent av rös­ter­na, en bra bit över snit­tet bland Sol­len­tu­nas väl­ja­re.

Pauline Cederblad FOTO: GOOG­LE MAPS, GRAFIK: SAN­NA TUURALA

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.