Dags för del två i ma­rat­hon

Värl­dens längs­ta ma­rat­hon ska näs­ta helg änt­li­gen gå i mål för i år. Lör­da­gen den 25 au­gusti är det dags för som­mar­var­vet av ”Sol­len­tu­na Sum­mer Win­ter Ma­rat­hon”.

Vi i Sollentuna - - Sport - An­ders Ekström

Den 10 feb­ru­a­ri i år sked­de ur­pre­miä­ren av ”Sol­len­tu­na Sum­mer Win­ter Ma­rat­hon”. Som nam­net an­ty­der springs ma­rat­ho­net bå­de på vin­tern och som­marn. Ef­tersom det är drygt ett halv­år emel­lan de två var­ven klas­sas det – med glim­ten i ögat – som värl­dens längs­ta.

I vint­ras sprang 300 per­so­ner halv­ma­ran som ge­nom­förs två och två i lag. Då isen an­sågs för svag sprang man istäl­let på land och an­ta­let plat­ser gick snabbt åt.

– Det blev 21 kilo­me­ter runt Edsvi­ken med start up­pe vid Edsvik. Ett na­tur­skönt och an­norlun­da lö­p­lopp, be­rät­tar Nicho­las Ro­man som är lop­pets grun­da­re och ar­ran­gör.

– Att springa som ett lag in­ne­bär dess­utom dub­bel och de­lad gläd­je. Man or­kar me­ra ihop, än en­sam. Lör­da­gen den 25 au­gusti, med start kl 13, är det så­le­des dags för and­ra hal­van av ”ma­ran”. Skill­na­den är att ky­lan nu bytts ut till som­mar­vär­me.

– Vi kör and­ra hål­let nu på som­ma­ren. Ge­nom Sol­len­tu­na, Sol­na och Dan­de­ryd och se­dan över Stocksunds­bron. Näs­tan tre fjär­de­de­lar springs längs med strand­kan­ten, fort­sät­ter Nicho­las. De par som spring­er bå­da lop­pen, och tar sig i mål, kom­mer få and­ra hal­van av en tu­de­lad me­dalj. Vin­nar­na i re­spek­ti­ve klass (tre styc­ken) får dess­utom po­kal.

Oav­sett om du sprang i vint­ras el­ler in­te får du än­då del­ta näs­ta lördag. Det går att an­mä­la sig till lop­pet än­da fram till sam­ma dag.

FOTO: SOL­LEN­TU­NA SUM­MER WIN­TER MA­RAT­HON

NYSNÖ. När halv­ma­ran ge­nom­för­des i feb­ru­a­ri var det runt tio mi­nus och ha­de nyss snö­at.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.