4 av 100 an­vän­der mo­bi­len när de kör bil

Vi i Sollentuna - - Bil & Motor -

Motor­män­nens vägom­bud har un­der­sökt hur många bil­fö­ra­re som an­vän­der hand­hål­len mo­bil när de kör. 4,2 pro­cent av samt­li­ga for­dons­fö­ra­re gör det. Det är en kraf­tig minsk­ning jäm­fört med ti­di­ga­re mät­ning­ar. 2016 var an­vänd­ning­en av hand­hål­len mo­bil­te­le­fon 7,6 pro­cent och 2012 var den 6,6 pro­cent bland bil­fö­rar­na.

– Det är tyd­ligt att den skärp­ta la­gen från 1 feb­ru­a­ri har haft ef­fekt, sä­ger Carl Zeid­litz, tra­fik­sä­ker­hets­an­sva­rig på Motor­män­nen.

– Fär­re kör med hand­hål­len mo­bil, man tän­ker till en ex­tra gång in­nan man sva­rar el­ler kol­lar sms:et. Ris­ken att få bö­ter spe­lar sä­kert in men minst li­ka vik­tig är nog de­bat­ten som har va­rit i sam­band med re­gel­skärp­ning­en.

To­talt har 31 843 for­don ob­ser­ve­rats un­der 42 mät­ning­ar på 20 or­ter runt om i lan­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.