Så blir fram­ti­den för hu­sen i Edsvik

Fle­ra bygg­na­der i Edsvik har fri­gjorts, el­ler kom­mer in­om kort att gö­ra det. Så här ser nu­lä­get ut för fas­tig­he­ter­na i par­ken.

Vi i Sollentuna - - Front Page - Pauline Cederblad

hy­res­av­ta­len för de oli­ka bygg­na­der­na i och runt Eds­bergspar­ken byg­ger på gam­la över­ens­kom­mel­ser och av­tal som fun­nits un­der många år. Nu har dock fle­ra av­tal löpt ut, el­ler kom­mer att gö­ra det in­om kort.

Brygg­hu­set är nu tomt på verk­sam­het, lik­som MC Col­lec­tions ti­di­ga­re lo­kal.

I sam­band med att fle­ra lo­ka­ler nu kom­mer att bli till­gäng­li­ga för Sol­len­tu­na kom­mun har en ut­red­ning in­letts som ska ge svar på hur man fram­åt ska ar­be­ta med Edsvik.

– Vi ska få ihop he­la om­rå­det och gö­ra en plan för det på bå­de kort och lång sikt. Det är vik­tigt att vi är över­ens och vet hur vi ska job­ba med nya ak­tö­rer som nu kan kom­ma in i bil­den, sä­ger Mag­nus Ramstrand (KD), ord­fö­ran­de i kul­turoch fri­tids­nämn­den.

För­hopp­ning­en är att hit- ta en stör­re ak­tör som kan hy­ra ett helt ”pa­ket” med fas­tig­he­ter i Edsvik.

– Det är där­för vi in­te har hyrt ut någ­ra av de här le­di­ga fas­tig­he­ter­na än­nu. Vi har va­rit li­te för­sik­ti­ga och ve­lat sam­la på oss ett an­tal att ha i det här pa­ke­tet. Är det en stör­re ak­tör så kan vi stäl­la mer krav på vil­ka kva­li­té­er vi vill ha i om­rå­det, sä­ger Moa Rasmus­son (L), ord­fö­ran­de tra­fik- och fas­tig­hets­nämn­den.

”Är det en stör­re ak­tör så kan vi stäl­la mer krav på vil­ka kva­li­té­er vi vill ha i om­rå­det.”

FOTO: PAULINE CEDERBLAD

EDSVIK. He­le­ne Bur­meis­ter, kul­tur- och ung­doms­chef, Moa Rasmus­son (L), ord­fö­ran­de i tra­fik- och fas­tig­hets­nämn­den, Mag­nus Ramstrand (KD), ord­fö­ran­de i kul­tur- och fri­tids­nämn­den, Ri­car­do Do­no­so, konst­halls­chef och Anna Fran­zén, pro­jekt­le­da­re Edsvik, är al­la in­blan­da­de i Edsviks fram­tid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.