SLUTBAKAT EF­TER 25 ÅR

Mi­gu­el Fi­garo­la har till­sam­mans med sin fa­milj dri­vit en av Eds­bergs störs­ta mö­tes­plat­ser Figges kon­di­to­ri i 25 år. Vid må­nads­skif­tet säl­jer de verk­sam­he­ten. – Det känns trå­kigt. Men man mås­te in­se att allt har ett slut.

Vi i Sollentuna - - Front Page - Pauline Cederblad

Mi­gu­el Fi­garo­la föd­des i Uru­gu­ay. Re­dan som 14-åring bör­ja­de han ar­be­ta som ba­ga­re. Det, och kon­di­tor, är vad han ar­be­tat med se­dan dess. Ef­ter någ­ra år som ba­ga­re i Sve­ri­ge öpp­na­de han 1993 Figges Kon­di­to­ri i Eds­berg och fa­mil­jen flyt­ta­de från Upp­lands Väs­by till Sol­len­tu­na.

Sju da­gar i vec­kan har Mi­gu­el Fi­garo­la va­rit på plats på Figges för att sät­ta i gång ar­be­tet.

– Kva­li­te­ten är så vik­tig. Vi ba­kar all­ting själ­va från grun­den. Är kun­der­na in­te nöj­da kom­mer de in­te till­ba­ka. Man får in­te tap­pa en en­da kund. Men man mås­te verk­li­gen äls­ka det man gör. An­nars blir det för slit­samt i läng­den att job­ba så här.

He­la fa­mil­jen ar­be­tar på Figges Kon­di­to­ri och har va­rit en­ga­ge­ra­de i att byg­ga upp fö­re­ta­get.

– Jag ha­de ald­rig kla­rat det ut­an min fa­milj. Min fru Pir­jo skö­ter allt pap­pers­ar­be­te och bar­nen är duk­ti­ga på mark­nads­fö­ring och an­nat. Jag har kun­nat syss­la med det jag kan: själ­va pro­duk­tio­nen, sä­ger Mi­gu­el Fi­garo­la. Vid det här la­get har de al­la bli­vit väl­kän­da ansikten för många Sol­len­tu­na­bor. De be­rät­tar att de bli­vit igen­kän­da bå­de på Mal­lor­ca och i en li­ten finsk by.

– Vi har så många stam­kun­der. Man lär ju kän­na dem, småpra­tar el­ler lyss­nar på de­ras bekymmer. Det har verk­li­gen bli­vit en mö­tes­plats här, sä­ger Pir­jo Fi­garo­la.

Men nu har Mi­gu­el Fi- garo­la fyllt 65 år. Om ba­ra någ­ra da­gar är det dags att gå i pen­sion. I sep­tem­ber tar den nya äga­ren över Figges Kon­di­to­ri.

– Jag har job­bat hårt och lagt så myc­ket tid på det här. Nu vill jag ha mer tid för att va­ra le­dig och um­gås med mi­na barn­barn. Men det kom­mer nog att va­ra en chock när vi väl säl­jer på rik­tigt. Det känns trå­kigt. Men man mås­te in­se att allt har ett slut. Det har va­rit väl­digt ro­li­ga år.

Ex­akt hur kon­di­to­ri­et kom­mer att se ut fram­ö­ver vet in­te fa­mil­jen Fi­garo­la.

– Men vi säl­jer till en ba­gar­fa­milj som jag hop­pas ska fort­sät­ta i sam­ma an­da, sä­ger Mi­gu­el Fi­garo­la.

Den vik­ti­gas­te, och mest hek­tis­ka, ti­den på året på Figges är semmel­sä­song­en. De­ras sem­lor loc­kar näm­li­gen kun­der från he­la Stock­holms­om­rå­det. Det eg­na re­cep­tet lo­var Mi­gu­el Fi­garo­la att lä­ra den nya äga­ren.

– De ska få re­cep­tet så att de kan fort­sät­ta baka vå­ra sem­lor.

”Man mås­te verk­li­gen äls­ka det man gör.”

FOTO: PAULINE CEDERBLAD

FIGGES. Pir­jo Fi­garo­la och Mi­gu­el Fi­garo­la på Figges kon­di­to­ri säl­jer verk­sam­he­ten ef­ter 25 år.

FOTO: PAULINE CEDERBLAD

EDS­BERG. 1993 köp­te fa­mil­jen kon­di­to­ri­et i Eds­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.