Fisk­död i Edsvi­ken

Un­der vec­kan har det luk­tat il­la och flu­tit dö­da fis­kar i Edsvi­ken. Or­sa­ken är som­ma­rens varma tem­pe­ra­tu­rer och sva­ga vin­dar som lett till sy­re­brist i vi­ken.

Vi i Sollentuna - - Front Page - Pauline Cederblad [email protected]­rekt­press.se

Det är in­te förs­ta gång­en fe­no­me­net vi­sar sig i Edsvi­ken. Ju var­ma­re och mer vind­stil­la som­mar det va­rit desto stör­re blir of­ta pro­ble­men på sen­som­ma­ren. Un­der som­ma­ren byggs det upp skikt­ning­ar i vat­ten­ni­vå­er­na. Det öv­re och var­ma­re vatt­net läg­ger sig som ett slags lock. Det or­sa­kar sy­re­brist – som i sin tur or­sa­kar en fri­sätt­ning av sva­velvä­te från bot­ten.

– Det är gif­tigt för fis­kar, så om de rå­kar sim­ma ige­nom ett så­dant om­rå­de kan de dö, för­kla­rar To­we Holm­born, vat­ten­sam­ord­na­re på Sol­len­tu­na kom­mun.

Det är sorg­ligt och trå­kigt, men ett tec­ken på ett se­dan länge väl­känt pro­blem, kon­sta­te­rar hon.

– Vi vet att vi ty­värr har en över­gödd vik, och det är ett pro­blem.

För att pro­ble­men ska av­ta be­hövs sva­la­re tem­pe­ra­tu­rer och star­ka­re höst­vin­dar som blan­dar om vatt­net. Men att Sol­len­tu­na­bor­na kom­mer fort­sät­ta se li­ka många dö­da fis­kar fly­ta i Edsvi­ken som den här vec­kan tror in­te To­we Holm­born.

– Fis­kar­na bru­kar of­tast rö­ra sig till vat­ten där det är bätt­re för­hål­lan­den.

Det är svårt att ve­ta hur många fis­kar som dör. Ba­ra ett få­tal av dem fly­ter upp och syns. Men nå­gon stör­re på­ver­kan på fisk­be­stån­det i Edsvi­ken rör det sig in­te om.

– Al­la prov­fisk­ning­ar som vi gör vi­sar att vi har ett väl­digt stort och brett fisk­be­stånd i Edsvi­ken. Och det här har som sagt ty­värr hänt för­ut. Men det är in­te nå­got som på­ver­kar själ­va be­stån­det i nå­gon stör­re ut­sträck­ning.

FOTO: PAULINE CEDERBLAD

EDSVI­KEN. Varmt och stil­lastå­en­de vat­ten lig­ger bakom fisk­dö­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.