”Vi är in­te emot en nära­kut i Sol­len­tu­na”

Vi i Sollentuna - - Insändare - Erika Ull­berg (S) op­po­si­tions­lands­tings­råd i Stock­holms läns lands­ting

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na vill för­stär­ka vår­den i Sol­len­tu­na ge­nom att till en bör­jan se till att en jouröp­pen vård­cen­tral finns i kom­mu­nen. Den mo­de­rat­led­da al­li­ans som styr lands­ting­et har haft tolv år på sig att gö­ra det­sam­ma men in­te vi­sat nå­got in­tres­se för det.

I sitt se­nas­te bud­get­för­slag i lands­ting­et gjor­de vi so­ci­al­de­mo­kra­ter dess­utom en kraf­tig sats­ning på vård­cen­tra­ler­na i lä­net. Om den bud­ge­ten gällt skul­le Sol­len­tu­nas vård­cen­tra­ler ha haft drygt 12 mil­jo­ner kro­nor mer att rö­ra sig med än i dag.

Un­der al­li­an­sens tre man­dat­pe­ri­o­der vid mak­ten i lands­ting­et har vår­den allt­mer kon­cen­tre­rats till in­nersta­den. Det­ta be­ror på att Al­li­an­sen över­lå­tit till pri­va­ta vård­fö­re­tag att be­stäm­ma var myc­ket av vår­den ska fin­nas. Sam­ti­digt har mil­jar­der av skat­te­be­ta­lar­nas peng­ar gått till kon­sul­ter, till det svin­dy­ra skan­dal­byg­get Nya Ka­ro­lins­ka och till de många vård­val som först bör­ja­de rul­las ut av Filip­pa Re­in­feldt. I va­let den 9 sep­tem­ber hop­pas vi so­ci­al­de­mo­kra­ter kun­na sät­ta stopp för det­ta och åter­gå till en ord­ning där vår­dens peng­ar går till vård och vård­ut­bu­det ut­veck­las ef­ter län­sin­vå­nar­nas be­hov. Det kom­mer in­te minst att gyn­na Sol­len­tu­na­bor­na.

FOTO: MI­CHAEL FOLMER/ARKIV

NÄRAKUTEN. So­ci­al­de­mo­kra­ter­na vill in­te läg­ga ner närakuten på Löwet, men sä­ger sig in­te hel­ler va­ra emot en nära­kut i Sol­len­tu­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.