Allt fler unga i Sol­len­tu­na mår då­ligt

Fär­re rö­ker och dric­ker, men fler Sol­len­tu­naung­do­mar tes­tar dro­ger. Dess­utom ökar an­de­len unga som of­ta kän­ner sig leds­na och dep­pi­ga. Sär­skilt unga kil­lar är svå­ra att nå ut till för att er­bju­da hjälp.

Vi i Sollentuna - - Front Page -

”Ibland fun­de­rar jag på om vi har mis­sat kil­lar­na och att det på­ver­kar tje­jer­na ock­så.”

Allt fler

unga väl­jer bort al­ko­hol – men an­vän­der i större ut­sträck­ning nar­ko­ti­ka. Sär­skilt bland flic­kor har an­vän­dan­det ökat, från runt 12 och 13 pro­cent ti­di­ga­re år, till 18 pro­cent. Det vi­sar sva­ren från 471 Sol­len­tu­nae­le­ver i års­kurs två på gym­na­si­et, i årets Stock­holmsen­kät.

Ett an­nat om­rå­det som vi­sar en ne­ga­tiv ut­veck­ling är ung­do­mar­nas psy­kis­ka ohäl­sa. An­de­len unga som of­ta kän­ner sig leds­na och dep­pi­ga ut­an att ve­ta var­för har ökat de senaste åren. Se­dan 2012 har an­de­len poj­kar som sva­rat ja på den frå­gan näs­tan för­dubb­lats, från 10 till nu 19 pro­cent. Bland flic­kor­na är an­de­len 40 pro­cent. Ku­ra­to­rer­na

Yr­mark och Per Sche­lan­der på Ungdomsmottagningen i Sol­len­tu­na är dock in­te helt säk­ra på att ök­ning­en bland kil­lar som sä­ger sig må då­ligt nöd­vän­digt­vis är ne­ga­tiv.

– Det går såklart in­te att sä­ga att det är po­si­tivt att fler sä­ger att de mår då­ligt, men sam­ti­digt kan det ock­så vi­sa på att fler fak­tiskt vå­ga sva­ra ja på den frå­gan, sä­ger Per Sche­lan­der.

På Ungdomsmottagningen kan unga mel­lan 12 till 22 års ål­der få pra­ta med en ku­ra­tor ut­an att för­äld­rar­na be­hö­ver ve­ta om det.

Trots att unga kil­lar är över­re­pre­sen­te­ra­de i själv­mords­sta­tisti­ken är det en svår grupp att nå, bå­de för Ungdomsmottagningen och and­ra verk­sam­he­ter.

– Vi har ung­e­fär 20 pro­cent kil­lar och 80 pro­cent tje­jer som sö­ker sig till oss. Min ut­gångs­punkt det in­te är nå­gon skill­nad på be­ho- Lin­da ven mel­lan kil­lar och tje­jer. Men jag tror ty­värr att myc­ket fort­fa­ran­de hand­lar om nor­mer kring man­lig­het. Kil­lar vän­tar of­ta myc­ket läng­re med att sö­ka hjälp. Och om de väl kom­mer hit är det in­te ovan­ligt att vi är den förs­ta per­so­nen som kil­len be­rät­tar om sitt må­en­de för. Tje­jer pra­tar i större ut­sträck­ning med varand­ra, me­nar Lin­da Yr­mark. Att ung­as

psy­kis­ka häl­sa för­säm­ras är ing­et nytt. Tren­den har sett ut så­här i fle­ra år.

– Från sam­häl­lets si­da har vi gjort otro­ligt myc­ket för att fram­för allt få unga tje­jer att må bätt­re. Men siff­ror­na fort­sät­ter ba­ra ner­åt. Ibland fun­de­rar jag på om vi har mis­sat kil­lar­na och att det på­ver­kar tje­jer­na ock­så. För vad blir på­ver­kan av att så unga kil­lar mår då­ligt och att själv­mords­sta­tisti­ken ser ut den som gör? Tit­tar man på #me­too-rö­rel­sen till ex­em­pel så är ju in­te det ett tec­ken på väl­må­en­de. Jag tror att vi mås­te job­ba med bå­da grup­per­na li­ka in­ten­sivt, me­nar Per Sche­lan­der. Pauline Cederblad

UNGA. Akim Ssesanga, Nel­ly Ek­strand, Moa Se­lan­der, Ukasha Ki­sek­ka och Per Gustavs­son sä­ger att när de är på Sa­tel­li­ten und­vi­ker de sam­man­hang där det finns dro­ger.

UNGA. Akim Ssesanga, Nel­ly Ek­strand, Moa Se­lan­der, Ukasha det finns dro­ger.

FO­TO: PAULINE CEDERBLAD

UNGDOMSMOTTAGNINGEN. Per Sche­lan­der, ku­ra­tor, Lin­da Yr­mark och Nin­ni Stål­ham­mar, barn­mors­ka på Ungdomsmottagningen i Sol­len­tu­na, me­nar att de har svå­ra­re att nå kil­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.