Ungt Ro­tan sik­tar på kval

Sju tunga spelar­tapp har ”tving­at” Ro­tan till ett ge­ne­ra­tions­skif­te. Trots tap­pen finns det myc­ket kva­li­té kvar i det lo­ka­la in­ne­ban­dygäng­et och fle­ra unga ta­lang­er har nu ta­git plats i la­get. Fal­ler allt på plats vill Ro­te­bro åter­i­gen blan­da sig in i top

Vi i Sollentuna - - Front Page -

Se­dan det

all­svens­ka kva­let i vint­ras har sju start­s­pe­la­re för­svun­nit från Ro­te­bro. Bland an­nat mål­vak­ten Au­gust Mo­berg (Si­ri­us), Si­mon Sand­man (Nor­ge) och ve­te­ra­nen Pa­trik Ed­gren (slu­tar). Tunga tapp, onek­li­gen. – Det är ju krasst sett hal­va la­get. Myc­ket ru­tin och många spe­la­de mat­cher som för­svin­ner, sä­ger trä­na­ren Ro­ger Ös­ter­gren.

– Men jag trod­de det skul­le bli tuf­fa­re fak­tiskt. Det känns än­då myc­ket po­si­tivt in­för sä­song­en.

De sju spelar­tap­pen har in­ne­bu­rit att det blir en förs­ta fas i en ge­ne­ra­tions­väx­ling. Ro­te­bros herr­lag är långt ifrån ål­der­sti­get, men till i vin­ter har snitt­ål­dern sjun­kit.

En hand­full yng­re spe­la­re har fått en plats i a-trup­pen. Bå­de ny­för­värv och från de eg­na le­den. De fles­ta med ett för­flu­tet i klub­ben.

– De är al­la duk­ti­ga spe­la­re och jag hop­pas de tar ut­ma­ning på rätt sätt. Att de vå­gar ta för sig, sä­ger Ös­ter­gren. En som

vill ta för sig är Jo­han Eklund. Den 21-åri­ga Ro­te­bro­so­nen var med i a-la­get när de spe­la­de i två­an 2014/15, men har där­ef­ter hål­lit up­pe. Fram tills nu. Han smyg­star­ta­de i H3-la­get i vint­ras, fick mer­smak – och ska nu spe­la med re­pre­sen­ta­tions­la­get igen.

– Det känns kul att få den här möj­lig­he­ten att spe­la med och mot de bäs­ta, sä­ger Jo­han.

Den kvic­ke for­war­den tror att den på­bör­ja­de ge­ne­ra­tions­skif­tet kom­mer gö­ra Ro­tan gott.

– De nya spe­lar­na har en stor hunger att sät­ta Ro­te­bro på kar­tan och kri­ga för klub­ben. Till­sam­mans med de äld­re spe­lar­na så kom­mer det bli rik­tigt bra i vin­ter. Vi har en bra ba­lans.

Ro­ger vill nu se att de äld­re spe­lar­na tar stort an­svar.

– Ja, de mås­te ta an­svar att hjäl­pa de yng­re och de har de gjort bra hit­tills. Man spe­lar

med de yng­re och in­te för. De äld­re spe­lar­na kom­mer att ge de yng­re ut­rym­me att miss­lyc­kas, vil­ket är ett mås­te för att lyc­kas, sä­ger Ös­ter­gren och ser ljust på fram­ti­da insluss­ning av ta­lang­er.

– Det kom­mer många bra spe­la­re un­der­i­från. Klub­ben har ta­git sto­ra steg på al­la plan och nu bör­jar man se re­sul­ta­tet. Trots spelar­tap­pen

finns det myc­ket kva­li­té kvar i trup­pen. Bå­da mål­skyt­tar­na Se­basti­an Mellqvist och Mar­cus Mil­den­ber­ger blir Ro­tan trog­na. Lik­som ”ve­te­ra­ner­na” Fung­dal, Jepps­son, Wre­der och Lun­din.

”Ab­so­lut en kval­plats till all­svens­kan om allt stäm­mer.”

Dess­utom vär­va­des ex­all­svens­ke Jesper Ny­holm in från Tä­by i vec­kan.

– Vi har än­då ett myc­ket bra lag, men vi är tun­na­re än ti­di­ga­re. Kla­rar vi oss lind­rigt på ska­de­fron­ten tror jag på en bra sä­song igen. Jag tyc­ker många har kli­vit fram se­dan vi bör­jat för­sä­song­en, vil­ket är gläd­jan­de, fort­sät­ter Ös­ter­gren. Även om

det känns li­te mer ned­to­nad kring mål­sätt­ning­en i vin­ter vill Ro­tan va­ra med i topp igen.

– Se­ri­en är som en öp­pen bok med många bra lag. Om vi sät­ter för­sva­ret, vil­ket åter­i­gen blir su­per­vik­tigt, och får ha la­get helt kom­mer det gå bra. Ab­so­lut en kval­plats till all­svens­kan om allt stäm­mer.

– Men en ska­da på fel spe­la­re kan va­ra ödes­di­gert.

Eklund vill se sitt RIS ut­ma­na i top­pen.

– Topp-4 de­fi­ni­tivt. Så länge vi gör det till­sam­mans som ett lag, där al­la ställer upp, kom­mer det gå bra. An­ders Ekström

FO­TO: AN­DERS EKSTRÖM

HUNGER. Jo­han Eklund, 21, tyc­ker att de nya unga spe­lar­na har kom­mit in en med en stor hunger i la­get. Nå­got som kom­mer gyn­na RIS i vin­ter. I se­ger­pre­miä­ren på lör­dag vän­tar Jär­fäl­la bor­ta.

FO­TO: AN­DERS EKSTRÖM

ÖP­PET. Trä­na­ren Ro­ger Ös­ter­gren tyc­ker se­ri­en ser vidöp­pen ut men han tror, om allt fal­ler på plats, att Ro­tan ut­ma­nar om en kval­plats upp­åt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.