Ho­ta­de an­ställ­da med kniv

En kvin­na från Sol­len­tu­na ho­ta­de per­so­nal på en psy­ki­a­trisk mot­tag­ning med kniv och tving­a­de dem att läg­ga sig på gol­vet. Men Tings­rät­ten fri­kän­ner hen­ne från al­la åtals­punk­ter.

Vi i Sollentuna - - Front Page - Pauline Cederblad

En kvin­na

i 40-års­ål­dern från Sol­len­tu­na fri­as från åtals­punk­ter om ola­ga tvång, hot mot tjäns­te­man och brott mot kniv­la­gen, av At­tun­da Tings­rätt.

Kvin­nan någ­ra da­gar in­nan hän­del­sen, som in­träf­fa­de 2016, fått en av si­na me­di­ci­ner bort­tag­na av sin lä­ka­re vid Psy­ki­a­tri Nord­väst i Sol­len­tu­na. Kvin­nan ska ha fått svå­ra ab­sti­nens­be­svär och fle­ra gång­er un­der en dag för­sökt kom­ma i kon­takt med sin lä­ka­re – ut­an åter­kopp­ling.

Da­gen ef­ter kom kvin­nan till mot­tag­ning­en och tving­a­de sig in i re­cep­tio­nen ge­nom att klättra in ge­nom glas­luc­kan. Väl där in­ne tog hon fram en kniv som hon vif­ta­de med, och tving­a­de två an­ställ­da att läg­ga sig mar­ken.

Kvin­nan ska även ha ut­ta­lat hot mot sin lä­ka­re, och bland an­nat sagt att hon skul­le ”sprät­ta upp hen­ne” med an­led­ning av att hon in­te fick sin ti­di­ga­re me­di­cin. Någ­ra mi­nu­ter se­na­re läm­na­de kvin­nan mot­tag­ning­en.

Se­na­re sam­ma dag om­hän­der­togs kvin­nan för psy­ki­a­trisk tvångs­vård och blev in­lagd.

Frå­gan för At­tun­da Tings­rätt har va­rit huruvi­da kvin­nan haft upp­såt att be­gå gär­ning­ar­na – nå­got de nu kom­mit fram till att hon in­te haft.

”För att upp­såt ska fö­re­lig­ga krävs att en per­son va­rit med­ve­ten om si­na hand­ling­ar, haft möj­lig­het att väl­ja sitt hand­lan­de och in­te va­rit omed­ve­ten om dess kon­se­kven­ser.” skri­ver Tings­rät­ten i do­men.

Kvin­nan fri­känns från al­la åtals­punk­ter.

FO­TO: AR­KIV/CHAR­LOT­TE ÅRLING

FRI­AS. Kvin­nan var så psy­kisk la­bil att hon in­te kan haft upp­såt, be­dö­mer Tings­rät­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.